Erasmus+ Programı (2022 Sözleşme Dönemi) Veteriner Konsorsiyum Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

                                                          
 
ERASMUS+ PROGRAMI
YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK FAALİYETİ (KA131)
2022 SÖZLEŞME DÖNEMİ
VETERİNER KONSORSİYUM
PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

 
Erasmus+ Programı kapsamında ve “2022 Sözleşme Dönemi / Veteriner Konsorsiyumu KA131 Projesi ” dâhilinde PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ faaliyetinden yararlanmak isteyen veterinerlik ve ilgili alanlarda görevli akademik ve idari personelden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.
 
Başvuru Tarihleri: 05.06.2023 – 19.06.2023
 
Başvuru Yeri ve Yöntemi: Başvurular, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.02.2022 tarih ve 12994 sayılı yazısı uyarınca Erasmus Başvuru Portalı aracılığıyla e-devlet üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır.
 
Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyeti
Erasmus+ Programı altında yer alan Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Türkiye’de ECHE (Erasmus Yükseköğretim Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmekte olan herhangi bir personelin (akademik ya da idari), program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan bir alt faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi/çalışma alanı ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.
 
Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, çalışma alanı ile ilgili bir eğitim faaliyeti gerçekleştirmek üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili bir kuruluşa gidebilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları ve yükseköğretim kurumları olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum veya kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
 
Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye gidilerek gerçekleştirilen hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkân vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, beceri kursları, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir. Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna gidilerek gerçekleştirilen hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.
 
Personelin (varsa) mevcut lisansüstü tez çalışmalarına yönelik bilimsel araştırma/danışmanlık odaklı faaliyetler, bilimsel konferans/kongre katılımları ya da yabancı dil kursları uygun faaliyet olarak değerlendirilmez ve bu kapsamda desteklenemez.
 
Asgari Başvuru Koşulları
Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen personel;
- resmi olarak kurumuzda istihdam edilen ve fiilen görev yapan akademik ya da idari personel olmak *
- hareketlilik gerçekleştirilecek kurumdan alınmış ve belirli şartları sağlayan onaylı Davet Mektubu sunmak
- belirli bir düzeyde yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve beyan edilen yabancı dil seviyesini belgelendirmek
şartlarını sağlamalıdır.
 
* Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında iş akdi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.
 
Eğitim alma faaliyeti bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek ise bu kurumun ECHE sahibi olması zorunludur ancak Üniversitemiz ile arasında kurumlararası (ikili) anlaşma bulunması şartı aranmaz. Öte yandan, Üniversitemizin Erasmus+ Hareketlilik Faaliyetleri kapsamında sahip olduğu mevcut anlaşmalardan faydalanılması da mümkündür.      
 
Değerlendirme ve Ölçütler
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından belirlenen program kuralları ve uygulama esasları çerçevesinde:  
 
Hareketliliğe katılacak personelin seçimi, asgari koşulları sağlayarak başvuruda bulunan ve akabinde uygunluk denetimini geçen adaylar arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan adil ve şeffaf değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Belli bir kişi veya kategorideki personeli tamamen dışlayıcı veya sadece belli bir kişi veya kategorideki personelin seçilmesini sağlayacak ölçütler belirlenemez.
 
Değerlendirme ölçütleri belirlenirken, aşağıda sıralanan öncelikler mutlaka dikkate alınmalıdır.
1. İlk kez katılım önceliklendirilir.
2. Yabancı dil seviyesi önceliklendirilir.
3. İdari personel önceliklendirilir.
4. Dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler önceliklendirilir.
5. Engelli personel önceliklendirilir.
6. Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir.
7. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında Yapay Zekâ ile ilgili faaliyetler önceliklendirilir.
8. Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar önceliklendirilir.
9. Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir.
 
Yukarıda belirtilenlere ek olarak,  yükseköğretim kurumu,  kendi kurumsal ihtiyaç ve önceliklerine uygun başka ölçütler de kullanabilir. Önceliklendirme doğrudan hak kazanımı şeklinde değil değerlendirme esnasında artı puan olarak uygulanır.
 
Gerek zorunlu gerekse kurumsal tercihe dayalı olarak belirlenmiş önceliklendirmeler ve ölçütler doğrultusunda hazırlanan Personel Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri Tablosu (Aday Puanlama Cetveli) tüm açıklama ve puanlama detaylarını içermektedir.  
 
Başvuru Süreci ve Belgeler
2022 Sözleşme Dönemi / Veteriner Konsorsiyumu KA131 Hareketlilik Projesi kapsamında Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyeti başvuruları 05.06.2023 – 19.06.2023 tarihleri arasında Erasmus Başvuru Portalı aracılığıyla e-devlet üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır. Tamamlanmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup, belirtilen başvuru tarihleri dışında çevrimiçi başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.  
 
Çevrimiçi başvuru ile birlikte sunulması (yüklenmesi) gereken zorunlu belgeler:

# Değerlendirme sırasında ve seçim sonrası ihtiyaç duyulacak olan bilgi ve beyanları içeren Personel Eğitim Alma Hareketliliği Kişisel Bilgi ve Beyan Formu eksiksiz şekilde doldurulup imzalandıktan sonra pdf dosyası olarak sisteme yüklenmelidir.  

# Eğitim alma faaliyeti için gidilmesi planlanan “kurum, kuruluş, organizasyon ya da işletme” ile başvuru öncesinde bağlantı kurulmuş olmalı ve bu kapsamda alınmış Davet Mektubu * başvuruyla birlikte ibraz edilmelidir.  
* Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği gerçekleştirmek amacıyla misafir olunacak kurumdan alınmış Davet Mektubu, kurumun başlıklı kâğıdına basılı, başvuru sahibi adına düzenlenmiş, yetkili kişi tarafından imzalanmış ve mümkünse mühürlenmiş, planlanan eğitim alma faaliyetinin amacı/tipi/içeriği/sorumlu birimi hakkında ifadeler içeren resmi bir mektup olmalıdır. Belgenin elektronik ortamda alınması yeterlidir. Rehberlik sağlaması açısından, uygun olarak nitelendirilebilecek davet mektubu örneklerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, misafir olunması planlanan kurum, davet mektubu göndermek için öncelikle “Personel Hareketliliği Anlaşması (Mobility Agreement for Staff Training)” belgesinin hazırlanıp sunulmasını talep ettiği takdirde, söz konusu belgeye buradan erişilebilir.  

# Yabancı dil yeterliliğini ve seviyesini belgelendirmek üzere, aşağıda belirtilen sınavlarından birine ait sonuç belgesi çevrimiçi başvuruya eklenmelidir:
- ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ulusal merkezi yabancı dil sınavları (YDS, E-YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS)
- Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça) sınavları (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, Test DAF, DSD II, TELC Deutsch, Goethe Zertifikat, DELF&DALF, CELI, DELE, TORFL)  
 
 Geçerli yabancı dil belgesi bulunmaması durumunda, personel
- yurtdışında tamamlanmış bir yükseköğretim derecesine sahip ise (mezun olunan söz konusu kurumun eğitim dili ya da bulunduğu ülkede konuşulan dil ders verme faaliyeti için kullanılacak dil olması şartıyla) bu dereceye ait diploma kopyasını 
- Türkiye’de yüzde yüz yabancı dilde (ders verme faaliyeti için kullanılacak dil olması şartıyla) eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ise buna ilişkin diploma kopyasını
yabancı dil yeterlilik belgesi yerine sunabilir. 
 
Belgelendirilen yabancı dil seviyesinin, Değerlendirme Ölçütleri kapsamında, “100 tam puan üzerinden en az 60 puan” koşulunu sağlaması zorunludur.

# Değerlendirme ölçütleri arasında yer alan “kurumda hizmet süresini” belgelendirmek üzere, ilgili birimden alınmış ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde fiilen tamamlanmış hizmet yılını teyit eden resmi yazı başvuruya eklenmelidir.   

# Başvuruda “Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel”, “engelli personel”, “kendisi ya da 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan personel” beyanlarından biri ya da birden fazlası yapıldığı takdirde bu beyanları destekleyici/kanıtlayıcı resmi belgeler mutlaka sunulmalıdır.    

Faaliyet Süreleri 
Hareketlilikler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Türkiye Ulusal Ajansı) ile konsorsiyum koordinatörü kurum arasında imzalanmış sözleşmede yer alan proje tarihlerine uygun olarak gerçekleştirilir.
 
Personel eğitim alma hareketliliği için asgari faaliyet süresi seyahat hariç en az ardışık 2 gün olup azami faaliyet süresi 2 ayı geçemez. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.
 
İşbu ilana konu olan “2022 Sözleşme Dönemi” kapsamında, “KA131 Veteriner Konsorsiyumu Hareketlilik Projesi” dâhilinde gerçekleşecek olan tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 27 Ekim 2023 tarihi itibariyle tamamlanması zorunludur.
  
Kontenjanlar
“2022 Sözleşme Dönemi / Veteriner Konsorsiyumu KA131 Hareketlilik Projesi” kapsamında,  kurumumuza Personel Eğitim Alma Hareketliliği için tahsis edilmiş ve ilgili projeye ait Protokol ile belirlenmiş bütçe payı (fon miktarı) göz önünde bulundurulduğunda, azami 1 katılımcının desteklenmesi mümkün olduğundan, işbu ilana istinaden alınacak başvurular arasından 1 ASIL ADAY ve aynı sayıda YEDEK aday belirlenecektir. Hareketlilik faaliyetinin süresi ve tarihleri, hibeye tabi süre en fazla 4 gün olmak şartıyla, seçilen personelin kendisi tarafından belirlenebilecektir.    
 
Üniversitemizin Erasmus+ Programı kapsamında anlaşmalı olduğu yükseköğretim kurumları ile bağlantıya geçmeyi tercih eden personelimiz için mevcut anlaşmalar ile bu anlaşmaların ilişkili olduğu bölümlerin/birimlerin listelerini içeren Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Dosyası burada paylaşılmaktadır.      
 
Hibe Desteği
Hareketlilikten faydalanacak personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Personele verilecek seyahat ve gündelik giderlerine ilişkin AB hibesinin hesaplanması, AB Komisyonunun yayımladığı Program Rehberinde ifade edilen ilkeler uyarınca belirlenen kurallar çerçevesinde yapılır.
 
Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek olan personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Herhangi bir faaliyet içermeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

 
Ülke Grupları Misafir Olunacak Ülke Günlük hibe
1. Grup Ülkeler Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 162 Avro
2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 144 Avro
3. Grup Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan,  Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, , Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 126 Avro
 
 
Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri, AB Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak belirlenir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile gönderen kuruluşun bulunduğu/personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyetin gerçekleşeceği yere kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat destek hibesi hesaplanır.

 
Seyahat Mesafesi (Elde edilen km değeri) Standart Seyahat Hibe Tutarı Yeşil Seyahat Hibe Tutarı *
10-99 km arası 23 Avro  
100-499 km arası 180 Avro 210 Avro
500-1999 km arası 275 Avro 320 Avro
2000-2999 km arası 360 Avro 410 Avro
3000-3999 km arası 530 Avro 610 Avro
4000-7999 km arası 820 Avro  
8000 km ve üzeri 1500 Avro  * Yeşil seyahat araçlarının (tren, otobüs, paylaşımlı araba, tekne) kullanılması durumunda uygulanır.
 
Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. Personel faaliyetini gerçekleştirmek üzere misafir olacağı kuruma gitmeden önce, ön ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresi için hesaplanan gündelik ve mesafe hesaplayıcı aracılığı ile tespit edilen seyahat gideri toplamının %80 oranındaki kısmı kendisine ödenir. Kalan ödeme, faaliyet dönemi sonunda, personele misafir olduğu kurum tarafından verilen katılım sertifikasında yer alan tarihlere göre belirlenen kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.
 
Yükseköğretim kurumu, Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinin eğitim aldığı süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dâhilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.
 
Hibesiz (Sıfır Hibeli) Katılım
Mevcut bütçe kapsamında hibe destekli katılımcı adayı olarak seçilemeyen personel, istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir.  Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz (sıfır hibeli) personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.  Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.
 
İçerme Desteği
Erasmus+ Programı, “İçerme Desteği” altında özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan personele ilave hibe verilebilmesi için, katılımcının talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenerek, yükseköğretim kurumu tarafından Ulusal Ajans’tan ilave hibe talebinde bulunulması gerekir. 
 
Seçim ve Değerlendirme Süreci
Erasmus Başvuru Portalı aracılığıyla yapılan tüm tamamlanmış başvurular, Rektörlük onayı ile oluşturulan “Erasmus+ Personel Değerlendirme Komisyonu” tarafından, program kurallarına ve şeffaflık ilkesine uygun olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. İşbu ilan ile duyurulmuş olduğu kabul edilen değerlendirme ölçütlerine göre, her bir başvuru sahibi için, alınan puanların toplamıyla Erasmus Sıralama Puanı (ESP) oluşturulacak, toplam kontenjan ve sınırlamalar dâhilinde asil ve yedek adaylar listesi belirlenerek ilan edilecektir.
 
Seçim Sonrası Süreç
Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği katılımcı adayı olarak seçilen personel, takip eden süreçte, misafir olmayı planladığı ve davet mektubu temin ettiği kurum ile yeniden bağlantıya geçerek seçildiğini bildirmek suretiyle süreci başlatmak, eğitim alma faaliyeti için taraflarca onaylı “Personel Hareketliliği Anlaşması” hazırlamak, faaliyeti öncesinde kurumumuz ile “Hibe Sözleşmesi” imzalamak, faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan “Katılım Sertifikası” almak ve dönüşünü takiben katılımcı raporu yerine geçen çevrimiçi “AB Anketi” doldurmakla yükümlü olacaktır. Tüm süreç hakkında detaylı bilgi ve bahsi geçen belgeler Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından katılımcı adayları ile paylaşılacaktır.
 
Belgeler ve Bağlantılar
Erasmus Başvuru Portalı
Personel Eğitim Alma Hareketliliği Kişisel Bilgi ve Beyan Formu
Personel Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri (Aday Puanlama Cetveli)
Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Dosyası
Davet Mektubu Örnekleri
Mobility Agreement for Staff Training (Şablon form)
İletişim
Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü/Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Merkez Yerleşke, Kötekli Mahallesi, Menteşe, Muğla
E-posta : intoffice@mu.edu.tr
 

Son Güncelleme Tarihi : 11.12.2023 16:51 Okunma Sayısı : 892

Son Duyurular