Erasmus+ Programı 2019-2020 Akademik Yılı Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

 

               

2019-2020 AKADEMİK YILI (2019 SÖZLEŞME YILI)

ERASMUS+ PROGRAMI
PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
 
2019-2020 Akademik Yılı (2019 Sözleşme Yılı) dahilinde Erasmus+ Programı / Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen akademik/idari personelden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır. 
 
Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. Bu ana eylem altındaki Personel Eğitim Alma Hareketliliği Türkiye’de Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin (akademik ya da idari), program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları, dil kursları, bilimsel araştırma odaklı faaliyetler ise bu kapsamda desteklenememektedir.
 
Personel Eitim Alma Hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili bir kuruluşa gidebilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
 
Haraketliliğe katılacak personelin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunanlar arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Belli bir kişi veya kategorideki personeli tamamen dışlayıcı veya sadece belli bir kişi veya kategorideki personelin seçilmesini sağlayacak kriterler belirlenemez.
 
Bu faaliyet alanı için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında daha önce hibeli katılımcı olmamış personele yani ilk kez katılıma öncelik verilmesi (zorunlu), idari personelin önceliklendirilmesi (zorunlu), gazi personel ile şehit/gazi eş ve çocuklarına öncelik verilmesi (zorunlu) yanında daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerin önceliklendirilmesi söz konusudur.
 
Seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin yabancı dil yeterliliğinin göz önünde bulundurulması zorunludur ve puanlamaya yansıtılacaktır. Başvuruda beyan edilen yabancı dil puanını destekleyen sınav sonuç belgesi ya da sertifikanın 10 yıldan eski olmaması gereklidir. Ayrıca, yabancı dil puanının 100 tam puan üzerinden en az 50 olması yeter şart olarak uygulanacaktır.
 
Bunun yanında, kadrosu gereği ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanamıyor olmak ve yabancı dilde iletişimin gerekli olduğu bir eğitim ya da çalışma ortamında daha önce bulunmuş olmak da ek puanlama avantajı sağlayacaktır. Öte yandan, daha önce Erasmus+ Programı kapsamında hibeli katılımcı adayı olarak seçildiği halde mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş adaylar için puan kesintisi yapılacaktır.
 
Personelin unvanı puanlamada hiçbir şekilde etkili değildir.   
 
Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği faaliyeti katılımcı adayı olarak seçilen personel “Personel Eğitim Alma Hareketlilik Anlaşması - Staff Mobility Agreement for Training” hazırlamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanır. Ayrıca, faaliyetten faydalanmaya hak kazanan personel ile kendi yükseköğretim kurumu arasında bir “Personel Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Sözleşmesi” imzalanır. Hareketlilik katılımcısı personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, hareketlilik anlaşmasına istinaden eğitim alma faaliyetinin tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden bir “Katılım Sertifikası – Certificate of Attendance” temin eder. Katılımcı personel, hareketlilik faaliyetin tamamlanmasını takiben Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış “Mobility Tool+” vasıtasıyla katılımcı raporu yerine geçen bir çevrimiçi anket doldurmakla yükümlüdür.  Bahsi geçen belgeler, katılımcılar için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından temin edilecektir. Misafir olunacak kurumdan alınan davet/kabul mektubu yanında, seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler de (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi gibi) ihtiyaç duyulduğunda personelin dosyasında bulunmak üzere istenecektir.   
 
2019-2020 Akademik Yılı (2019 Sözleşme Yılı) içinde gerçekleşecek tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Genel kural olarak eğitim alma hareketliliği faaliyetinin seyahat günleri hariç en az ardışık 2 iş günü sürmesi zorunludur. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.
 
Hareketlilikten faydalanacak personel, seyahat ve gündelik giderlerine katkı olarak AB hibesi alır. Personele verilecek hibenin hesaplanması, AB Komisyonunun yayımladığı Program Rehberinde ifade edilen ilkeler uyarınca belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
 
Erasmus+ Programı, engelli/özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Engelli ya da özel ihtiyaç sahibi personel için ilave hibe desteği mümkün olup, böyle bir durumu mevcut katılımcı seçildikten sonra, ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Ulusal Ajanstan ilave hibe talep edilir.
 
Erasmus+ Programı kapsamında hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek olan personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki Personel Hareketliliği Günlük Bireysel Destek Hibe Miktarları Tablosu kullanılarak hesaplanır.
 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153 Avro
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136 Avro
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 119 Avro

 
Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenen seyahat desteği miktarı, AB Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak belirlenir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile gönderen kuruluşun bulunduğu yerden, faaliyetin gerçekleşeceği yere kadar iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki Mesafe Bandı ve Seyahat Hibesi Tablosu kullanılarak seyahat destek hibesi hesaplanır.
 

Seyahat Mesafesi (Elde edilen km değeri) Seyahat Destek Hibesi Miktarı
10-99 km arası 20 Avro
100-499 km arası 180 Avro
500-1999 km arası 275 Avro
2000-2999 km arası 360 Avro
3000-3999 km arası 530 Avro
4000-7999 km arası 820 Avro
8000 km ve üzeri 1500 Avro

 
Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personel için belirlenen toplam hibenin %80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel, katılımcı raporunu (çevrimiçi anket şeklinde) teslim ettikten sonra yapılır.
 
Yükseköğretim Kurumu, Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinin eğitim aldığı süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.
 
Mevcut bütçe kapsamında hibe desteği ile katılımcı olamayan personel, istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapmak ve diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulmak şarttır. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.
 
2019 Sözleşme Yılı için, Üniversitemize bu hareketlilik kaleminde Ulusal Ajans tarafından tahsis edilmiş ve Hibe Sözleşmesi ile belirli fon miktarı göz önünde bulundurulduğunda desteklenmesi mümkün olan azami 6 asıl ve 4 yedek aday belirlenecektir.
 
Başvuru alınan her ayrı bölüm/birim için, azami 1 kişilik kontenjan sınırlaması uygulanacaktır; ancak belli bölümlerden/birimlerden fazla başvuru olması ya da hiç başvuru olmaması gibi durumlarda kontenjan kaydırması yapılabilir. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek yerin bir yükseköğretim kurumu olması halinde, bu kurumla kurumlararası anlaşma olması şartı aranmaz. Ancak yine de var olan anlaşmalarımızdan faydalanmak istenirse, Üniversitemizin sahip olduğu mevcut kurumlararası anlaşmaların detaylı listesine buradan ulaşılabilir.    
 
Başvuru yapmak isteyen akademik ya da idari personel, eğitim almayı planladığı kurum/kuruluş/organizasyon/işletme ile bağlantı kurmuş ve Erasmus+ Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Erasmus+ Staff Training Mobility) kapsamında, isme gönderilmiş, yetkili kişi tarafından imzalanmış resmi davet/kabul mektubu almış olmalıdır. Bu belge, başvuru esnasında ibraz edilmelidir.
 
Hareketlilik faaliyeti boyunca yurtdışında geçirilecek süre, seyahat günleri hariç en fazla 5 gün olmak şartıyla, mevcut bütçe kısıtları ve gidilecek ülke göz önünde bulundurularak belirlenebilecektir.  
 
2019 Sözleşme Yılı için Erasmus+ Programı Eğitim Alma Hareketliliği faaliyeti başvuruları 18 Ekim 2019 – 14 Kasım 2019 tarihleri arasında alınacak olup, başvuru yapmak isteyen personelin en geç 14 Kasım 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıdaki linkte bulunan Ön Başvuru Formunu doldurarak, önce e-posta yoluyla, ardından imzaları tamamlanmış olarak ve ekleri ile birlikte elden Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra teslim edilen hiçbir başvuru ya da başvuruya ilişkin ek evrak kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Rektörlük onayı ile oluşturulan “Erasmus+ Personel Seçim Komisyonu” tarafından, yukarıda bahsi geçen ölçütleri içerecek şekilde hazırlanmış olan Aday Puanlama Cetveli esas alınarak, yapılacak puanlama ve değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday personel belirlenecek ve sonuçlar web sitemizde ilan edilecektir.
 
Seçilmiş personel, daha sonra kendilerine bildirilecek süre içinde, kabul aldığı ve ziyaret edeceği kurum ile bağlantıya geçerek hareketlilik anlaşmasını hazırlamak ve takip eden süreçleri yürütmekle sorumludur.
 
 
Ön Başvuru Formu için tıklayınız.
Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Listesi için tıklayınız.
Aday Puanlama Cetveli için tıklayınız.
Personel Eğitim Alma Hareketlilik Anlaşması/Staff Mobility Agreement for Training için tıklayınız.
 
İLETİŞİM
Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü/Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Merkez Yerleşke, Kötekli Mahallesi, Menteşe, Muğla
Tel: 0252 211 1960  E-posta : intoffice@mu.edu.tr
 

Son Güncelleme Tarihi : 22.10.2019 15:03:11 Okunma Sayısı : 4310

Son Duyurular