Erasmus+ Programı 2019-2020 Akademik Yılı Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

                 
 

2019-2020 AKADEMİK YILI (2019 SÖZLEŞME YILI)
ERASMUS+ PROGRAMI
PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
 
2019-2020 Akademik Yılı (2019 Sözleşme Yılı) dahilinde Erasmus+ Programı / Personel Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen akademik personelden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır. 
 
Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. Bu ana eylem altındaki Personel Ders Verme Hareketliliği, Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birindeki bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 
Personel Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personelin resmi olarak Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş olan öğretim elemanı olması, hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumunun da ECHE sahibi olması ve yükseköğretim kurumları arasında kurumlararası anlaşma bulunması zorunludur.
 
Hareketliliğe katılacak personelin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunalar arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Belli bir kişi veya kategorideki personeli tamamen dışlayıcı veya sadece belli bir kişi veya kategorideki personelin seçilmesini sağlayacak kriterler belirlenemez.
 
Bu faaliyet alanı için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında daha önce hibeli katılımcı olmamış personele yani ilk kez katılıma öncelik verilmesi (zorunlu), engelli/özel ihtiyaç sahibi personele öncelik verilmesi (zorunlu), gazi personel ile şehit/gazi eş ve çocuklarına öncelik verilmesi (zorunlu) ve daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerin önceliklendirilmesi söz konusudur.
 
Seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin yabancı dil yeterliliğinin göz önünde bulundurulması zorunludur ve puanlamaya yansıtılacaktır. Başvuruda beyan edilen yabancı dil puanını destekleyen sınav sonuç belgesi/sertifika 10 yıldan eski olmamalıdır. Ayrıca, yabancı dil puanının 100 tam puan üzerinden en az 50 olması yeter şart olarak uygulanacaktır.
 
Bunun yanında, Erasmus faaliyetleri kapsamında bölüm/fakülte koordinatörlüğü yapmış, kurumlararası (ikili) anlaşma yapılmasını sağlamış, yabancı dilde ders verme tecrübesi olan, Üniversitemize gelen değişim öğrencilerine ders açmış/vermiş olan akademik personelin ek puanlama avantajları olması söz konusudur. Öte yandan, daha önce Erasmus+ Programı kapsamında hibeli katılımcı adayı olarak seçildiği halde mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş adaylar için puan kesintisi yapılacaktır.
 
Personelin unvanı puanlamada hiçbir şekilde etkili değildir.
 
Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği katılımcı adayı olarak seçilen personel “Personel Ders Verme Hareketlilik Anlaşması - Staff Mobility Agreement for Teaching” hazırlamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanır. Ayrıca, katılımcı olmaya hak kazanan personel ile kendi yükseköğretim kurumu arasında “Personel Ders Verme Hareketliliği Hibe Sözleşmesi” imzalanır. Hareketlilik katılımcısı personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, hareketlilik anlaşmasına istinaden ders verme faaliyetinin tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden bir “Katılım Sertifikası – Certificate of Attendance” temin eder. Katılımcı personel, hareketlilik faaliyetinin tamamlanmasını takiben Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış “Mobility Tool+” vasıtasıyla katılımcı raporu yerine geçen bir çevrimiçi anket doldurmakla yükümlüdür. Bahsi geçen belgeler, katılımcılar için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından temin edilecektir. Misafir olunacak kurumdan alınan davet mektubu ve seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler de (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi gibi) ihtiyaç duyulduğunda personelin dosyasında bulunmak üzere istenecektir.   
 
2019-2020 Akademik Yılı (2019 Sözleşme Yılı) içinde gerçekleşecek tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Genel kural olarak ders verme hareketliliği faaliyetinin seyahat günleri hariç en az ardışık 2 işgünü sürmesi ve toplam ders verme süresinin en az 8 saat olması zorunludur.
 
Hareketlilikten faydalanacak personel, seyahat ve gündelik giderlerine katkı olarak AB hibesi alır. Personele verilecek hibenin hesaplanması, AB Komisyonunun yayımladığı Program Rehberinde ifade edilen ilkeler uyarınca belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
 
Erasmus+ Programı, engelli/özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Engelli ya da özel ihtiyaç sahibi personel için ilave hibe desteği mümkün olup, böyle bir durumu mevcut katılımcı seçildikten sonra, ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Ulusal Ajanstan ilave hibe talep edilir.
 
Erasmus+ Programı kapsamında hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek olan personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki Personel Hareketliliği Günlük Bireysel Destek Hibe Miktarları Tablosu kullanılarak hesaplanır.
 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153 Avro
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136 Avro
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 119 Avro

 
Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenen seyahat desteği miktarı, AB Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak belirlenir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile gönderen kuruluşun bulunduğu yerden, faaliyetin gerçekleşeceği yere kadar iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki Mesafe Bandı ve Seyahat Hibesi Tablosu kullanılarak seyahat destek hibesi hesaplanır.
 

Seyahat Mesafesi (Elde edilen km değeri) Seyahat Destek Hibesi Miktarı
10-99 km arası 20 Avro
100-499 km arası 180 Avro
500-1999 km arası 275 Avro
2000-2999 km arası 360 Avro
3000-3999 km arası 530 Avro
4000-7999 km arası 820 Avro
8000 km ve üzeri 1500 Avro

 
Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personel için belirlenen toplam hibenin %80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel, katılımcı raporunu (çevrimiçi anket şeklinde) teslim ettikten sonra yapılır.
 
Yükseköğretim Kurumu, Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinin ders verdiği süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.
 
Mevcut bütçe kapsamında hibe desteği ile katılımcı olamayan personel, istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapmak ve diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulmak şarttır. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.
 
2019 Sözleşme Yılı için, Üniversitemize bu hareketlilik kaleminde Ulusal Ajans tarafından tahsis edilmiş ve Hibe Sözleşmesi ile belirli fon miktarı göz önünde bulundurulduğunda desteklenmesi mümkün olan azami 10 asıl ve 5 yedek aday belirlenecektir.
 
Başvuru alınan her ayrı bölüm için, azami 1 kişilik kontenjan sınırlaması uygulanacaktır; ancak belli bölümlerden fazla başvuru olması ya da hiç başvuru olmaması gibi durumlarda kontenjan kaydırması yapılabilir. Üniversitemizin sahip olduğu mevcut kurumlararası anlaşmaların detaylı listesine buradan ulaşılabilir.    
 
Hareketlilik faaliyeti boyunca yurtdışında geçirilecek süre, seyahat günleri hariç en fazla 5 gün olmak şartıyla, mevcut bütçe kısıtları ve gidilecek ülke göz önünde bulundurularak belirlenebilecektir.  
 
2019 Sözleşme Yılı için Erasmus+ Programı Ders Verme Hareketliliği faaliyeti başvuruları 18 Ekim 2019 – 14 Kasım 2019 tarihleri arasında alınacak olup, başvuru yapmak isteyen akademik personelin en geç 14 Kasım 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar, aşağıdaki linkte bulunan Ön Başvuru Formunu doldurarak, önce e-posta yoluyla, ardından imzaları tamamlanmış olarak ve ekleri ile birlikte elden Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra teslim edilen hiçbir başvuru ya da başvuruya ilişkin ek evrak kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Rektörlük onayı ile oluşturulan “Erasmus+ Personel Seçim Komisyonu” tarafından, yukarıda bahsi geçen ölçütleri içerecek şekilde hazırlanmış olan Aday Puanlama Cetveli esas alınarak, yapılacak puanlama ve değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday öğretim elemanları belirlenecek ve sonuçlar web sitemizde ilan edilecektir.
 
Seçilmiş öğretim elemanı, daha sonra kendilerine bildirilecek süre içinde ortak kurum ile bağlantı kurmak, davet mektubu almak, hareketlilik anlaşmasını hazırlamak ve takip eden süreçleri yürütmekle sorumludur.
 
Ön Başvuru Formu için tıklayınız.
Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Listesi için tıklayınız.
Aday Puanlama Cetveli için tıklayınız.
 
İLETİŞİM
Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü/Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Merkez Yerleşke, Kötekli Mahallesi, Menteşe, Muğla
Tel: 0252 211 1960  E-posta : intoffice@mu.edu.tr
 

Son Güncelleme Tarihi : 18.10.2019 09:34:08 Okunma Sayısı : 3981

Son Duyurular