Erasmus+ Programı - 2021 Sözleşme Dönemi - Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

                                                     

ERASMUS+ PROGRAMI (2021-2027)

YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK FAALİYETİ (KA131)
2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ
PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

 
Erasmus+ Programı (2021-2027) kapsamında “2021 Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi (KA131)” dâhilinde PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ faaliyetinden yararlanmak isteyen akademik personelden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.
 
Erasmus+ Programı (2021-2027) Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Program altında 3 ana eylem ve 2 özel eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden en yaygın olanı Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. Bu ana eylem altında yer alan Personel Ders Verme Hareketliliği, Türkiye’de ECHE (Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden ya da ortak ülkelerden birindeki bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan bir alt faaliyet alanıdır.
 
Personel Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personelin resmi olarak bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmekte ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan öğretim elemanı olması, hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumunun da ECHE sahibi olması ve her iki yükseköğretim kurumu arasında kurumlararası anlaşma bulunması zorunludur.
 
Hareketliliğe katılacak personelin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunanlar arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Belli bir kişi veya kategorideki personeli tamamen dışlayıcı veya sadece belli bir kişi veya kategorideki personelin seçilmesini sağlayacak kriterler belirlenemez.
 
Bu faaliyet alanı için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında daha önce hibeli katılımcı olmamış personele yani ilk kez katılıma öncelik verilmesi (zorunlu), engelli/özel ihtiyaç sahibi personele öncelik verilmesi (zorunlu), gazi personel ile şehit/gazi eş ve çocuklarına öncelik verilmesi (zorunlu) ve daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerin önceliklendirilmesi söz konusudur.
 
Seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin yabancı dil yeterliliğinin göz önünde bulundurulması da zorunludur ve puanlamaya yansıtılacaktır. Başvuruda beyan edilen yabancı dil puanının sınav sonuç belgesi/sertifika ile desteklenmesi gerek şart, ayrıca yabancı dil puanının 100 tam puan üzerinden en az 50 olması yeter şart olarak uygulanacaktır.
 
Bunun yanında, Erasmus faaliyetleri kapsamında bölüm/fakülte koordinatörlüğü yapmış, kurumlararası anlaşma yapılmasını sağlamış, yabancı dilde ders verme tecrübesi olan, Üniversitemize gelen değişim öğrencileri için ders açmış/vermiş olan akademik personelin ek puanlama avantajları olması söz konusudur. Öte yandan, daha önce Erasmus+ Programı kapsamında hibeli katılımcı adayı olarak seçildiği halde mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş adaylar için puan kesintisi yapılacaktır.
 
Personelin unvanı puanlamada hiçbir şekilde etkili değildir.

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği katılımcı adayı olarak seçilen personel “Personel Ders Verme Hareketlilik Anlaşması - Staff Mobility Agreement for Teaching” hazırlamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve misafir olacağı kurum yetkilileri tarafından onaylanır. Ayrıca, katılımcı olmaya hak kazanan personel ile kendi yükseköğretim kurumu arasında “Personel Ders Verme Hareketliliği Bireysel Hibe Sözleşmesi” imzalanır. Hareketlilik katılımcısı personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, hareketlilik anlaşmasına istinaden ders verme faaliyetinin tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden bir “Katılım Sertifikası – Certificate of Attendance” temin eder. Katılımcı personel, hareketlilik faaliyetinin tamamlanmasını takiben Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış “Hareketlilik Aracı” vasıtasıyla katılımcı raporu yerine geçen AB çevrimiçi anketini doldurmakla yükümlüdür. Bahsi geçen belgeler, katılımcılar için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından temin edilecektir. Misafir olunacak kurumdan alınan davet mektubu ve gerek olduğu takdirde seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler de (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi gibi) personelin dosyasında bulunmak üzere istenecektir.   
 
İşbu ilana konu olan “2021 Sözleşme Dönemi” kapsamında, 01.09.2021 ile 31.10.2023 tarihleri arasında sürecek olanKA131 Hareketlilik Projesi” dâhilinde gerçekleşecek olan tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 31 Ekim 2023 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Genel kural olarak ders verme hareketliliği faaliyetinin seyahat günleri hariç en az ardışık 2 işgünü sürmesi ve toplam ders verme süresinin en az 8 saat olması zorunludur. Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır.
 
Hareketlilikten faydalanacak personel, seyahat ve gündelik giderlerine katkı olarak AB hibesi alır. Personele verilecek hibenin hesaplanması, AB Komisyonunun yayımladığı Program Rehberinde ifade edilen ilkeler uyarınca belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
 
Erasmus+ Programı kapsamında hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek olan personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.
 
Ülke Grupları Misafir Olunacak Ülke Günlük hibe
1. Grup Ülkeler Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 162 Avro
2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 144 Avro
3. Grup Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 126 Avro
 
Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri, AB Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak belirlenir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile gönderen kuruluşun bulunduğu/personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyetin gerçekleşeceği yere kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat destek hibesi hesaplanır.
 
Seyahat Mesafesi
(Elde edilen km değeri)
Standart Seyahat
Hibe Tutarı
Yeşil Seyahat
Hibe Tutarı *
10-99 km arası 20 Avro  
100-499 km arası 180 Avro 210 Avro
500-1999 km arası 275 Avro 320 Avro
2000-2999 km arası 360 Avro 410 Avro
3000-3999 km arası 530 Avro 610 Avro
4000-7999 km arası 820 Avro  
8000 km ve üzeri 1500 Avro  
* Yeşil seyahat araçlarının (tren, otobüs, paylaşımlı araba, tekne) kullanılması durumunda uygulanır.

Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. Personel karşı kuruma gitmeden önce, ilk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresi için hesaplanan gündelik ve mesafe hesaplayıcı aracılığı ile tespit edilen seyahat gideri toplamının, belirlenen %80 oranındaki kısmı ödenir. İkinci taksit, faaliyet dönemi sonunda, personele verilen katılım sertifikasında yer alan tarihlere göre belirlenen kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.
 
Yükseköğretim kurumu, Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinin ders verdiği süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dâhilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.
 
Erasmus+ Programı, “İçerme Desteği” altında özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan personele ilave hibe verilebilmesi için, katılımcının talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenerek, yükseköğretim kurumu tarafından Ulusal Ajans’tan ilave hibe talebinde bulunulması gerekir.  
 
Mevcut bütçe kapsamında hibe destekli katılımcı adayı olarak seçilemeyen personel, istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapmak ve diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulmak şarttır. Hibesiz (sıfır hibeli) personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.
 
2021 Sözleşme Dönemi / KA131 Hareketlilik Projesi kapsamında,  kurumumuza Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında Ulusal Ajans tarafından tahsis edilmiş ve ilgili projeye ait Hibe Sözleşmesi ile belirlenmiş bütçe payı (fon miktarı) göz önünde bulundurulduğunda, azami 9 katılımcı adayının, faaliyetlerinin 5 günü hibeye tabi olmak üzere (seyahat günleri için ayrıca gündelik almaksızın) desteklenebilmesi mümkün olacaktır. Bu doğrultuda, işbu ilana istinaden alınacak başvurular arasından azami 9 ASIL ve 5 YEDEK aday belirlenecektir.
 
Başvuru alınan her ayrı bölüm/birim için, azami 1 kişilik kontenjan sınırlaması uygulanacaktır; ancak belli bölümlerden fazla başvuru olması ya da hiç başvuru olmaması gibi durumlarda kontenjan kaydırması yapılabilir. Hareketlilik faaliyetinin süresi ve tarihleri, hibeye tabi süre en fazla 5 gün olmak şartıyla, seçilen akademik personelin kendisi tarafından belirlenebilecektir.     
 
Üniversitemizin personel hareketliliği faaliyetleri kapsamında sahip olduğu aktif anlaşmaların detaylı listesine buradan ulaşılabilir.    
 
2021 Sözleşme Dönemi için Erasmus+ Programı Ders Verme Hareketliliği faaliyeti başvuruları 18 Şubat 2022 – 11 Mart 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru yapmak isteyen akademik personelin aşağıda verilen link üzerinden ulaşılabilecek Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formunu doldurarak, ekleriyle birlikte, öncelikle intoffice@mu.edu.tr adresine e-posta olarak iletmesi, ardından çıktı alınmış ve imzaları tamamlanmış formu elden Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne ulaştırması gerekmektedir. E-posta ile gönderilecek başvurular için son tarih 11 Mart 2022 Cuma Saat 17:30 olup, elden teslim 14 Mart 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilir. Bu tarihten sonra teslim edilen hiçbir başvuru ya da başvuruya ilişkin ek evrak kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Rektörlük onayı ile oluşturulan “Erasmus+ Personel Seçim Komisyonu” tarafından, yukarıda bahsi geçen ölçütleri içerecek şekilde hazırlanmış olan Aday Puanlama Cetveli esas alınarak yapılacak puanlama ve değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday öğretim elemanları belirlenecek ve sonuçlar web sitemizde ilan edilecektir.
 
Personel Ders Verme hareketliliği katılımcı adayı olarak seçilen öğretim elemanları, daha sonra kendilerine bildirilecek süre içinde faaliyet yapacakları ortak kurum ile bağlantı kurmak, davet mektubu almak, hareketlilik anlaşmasını hazırlamak ve takip eden süreçleri yürütmekle sorumludur.
 
Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu için tıklayınız.
Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Listesi için tıklayınız.
Aday Puanlama Cetveli için tıklayınız.
 
İLETİŞİM
Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü/Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Merkez Yerleşke, Kötekli Mahallesi, Menteşe, Muğla
Tel: 0252 211 1960  E-posta : intoffice@mu.edu.tr
 

Son Güncelleme Tarihi : 18.02.2022 11:10:20 Okunma Sayısı : 2586

Son Duyurular