2020 Sözleşme Dönemi - Erasmus+ Programı - Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

        

2020 Sözleşme Dönemi dâhilinde Erasmus+ Programı / Personel Ders Verme
Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen akademik personelden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.
 
 
Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. Bu ana eylem altındaki Personel Ders Verme Hareketliliği, Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birindeki bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 
Personel Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personelin resmi olarak Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş olan öğretim elemanı olması, hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumunun da ECHE sahibi olması ve yükseköğretim kurumları arasında kurumlararası anlaşma bulunması zorunludur.
 
Hareketliliğe katılacak personelin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunalar arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Belli bir kişi veya kategorideki personeli tamamen dışlayıcı veya sadece belli bir kişi veya kategorideki personelin seçilmesini sağlayacak kriterler belirlenemez.
 
Bu faaliyet alanı için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında daha önce hibeli katılımcı olmamış personele yani ilk kez katılıma öncelik verilmesi (zorunlu), engelli/özel ihtiyaç sahibi personele öncelik verilmesi (zorunlu), gazi personel ile şehit/gazi eş ve çocuklarına öncelik verilmesi (zorunlu) ve daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerin önceliklendirilmesi söz konusudur.
 
Seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin yabancı dil yeterliliğinin göz önünde bulundurulması zorunludur ve puanlamaya yansıtılacaktır. Başvuruda beyan edilen yabancı dil puanının sınav sonuç belgesi/sertifika ile desteklenmesi gerek şart, ayrıca yabancı dil puanının 100 tam puan üzerinden en az 50 olması yeter şart olarak uygulanacaktır.
 
Bunun yanında, Erasmus faaliyetleri kapsamında bölüm/fakülte koordinatörlüğü yapmış, kurumlararası (ikili) anlaşma yapılmasını sağlamış, yabancı dilde ders verme tecrübesi olan, Üniversitemize gelen değişim öğrencilerine ders açmış/vermiş olan akademik personelin ek puanlama avantajları olması söz konusudur. Öte yandan, daha önce Erasmus+ Programı kapsamında hibeli katılımcı adayı olarak seçildiği halde mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş adaylar için puan kesintisi yapılacaktır.
 
Personelin unvanı puanlamada hiçbir şekilde etkili değildir.
 
Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği katılımcı adayı olarak seçilen personel “Personel Ders Verme Hareketlilik Anlaşması - Staff Mobility Agreement for Teaching” hazırlamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanır. Ayrıca, katılımcı olmaya hak kazanan personel ile kendi yükseköğretim kurumu arasında “Personel Ders Verme Hareketliliği Hibe Sözleşmesi” imzalanır. Hareketlilik katılımcısı personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, hareketlilik anlaşmasına istinaden ders verme faaliyetinin tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden bir “Katılım Sertifikası – Certificate of Attendance” temin eder. Katılımcı personel, hareketlilik faaliyetinin tamamlanmasını takiben Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış “Mobility Tool+” vasıtasıyla katılımcı raporu yerine geçen bir çevrimiçi anket doldurmakla yükümlüdür. Bahsi geçen belgeler, katılımcılar için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından temin edilecektir. Misafir olunacak kurumdan alınan davet mektubu ve seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler de (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi gibi) ihtiyaç duyulduğunda personelin dosyasında bulunmak üzere istenecektir.   
 
İşbu ilana konu olan 2020 Sözleşme Dönemi kapsamında, 01.06.2020 ile 30.05.2022 tarihleri arasında sürecek olan hareketlilik projemiz dâhilinde gerçekleşecek olan tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 30 Mayıs 2022 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Genel kural olarak ders verme hareketliliği faaliyetinin seyahat günleri hariç en az ardışık 2 işgünü sürmesi ve toplam ders verme süresinin en az 8 saat olması zorunludur.
 
Hareketlilikten faydalanacak personel, seyahat ve gündelik giderlerine katkı olarak AB hibesi alır. Personele verilecek hibenin hesaplanması, AB Komisyonunun yayımladığı Program Rehberinde ifade edilen ilkeler uyarınca belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
 
Erasmus+ Programı, engelli/özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Engelli ya da özel ihtiyaç sahibi personel için ilave hibe desteği mümkün olup, böyle bir durumu bulunan katılımcının, seçildikten sonra ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Ulusal Ajanstan ilave hibe talep edilir.
 
Erasmus+ Programı kapsamında hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek olan personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki Personel Hareketliliği Günlük Bireysel Destek Hibe Miktarları Tablosu kullanılarak hesaplanır.
 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153 Avro
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136 Avro
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 119 Avro

 
Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenen seyahat desteği miktarı, AB Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak belirlenir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile gönderen kuruluşun bulunduğu yerden, faaliyetin gerçekleşeceği yere kadar iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki Mesafe Bandı ve Seyahat Hibesi Tablosu kullanılarak seyahat destek hibesi hesaplanır.
 

Seyahat Mesafesi (Elde edilen km değeri) Seyahat Destek Hibesi Miktarı (Avro)
10-99 km arası 20
100-499 km arası 180
500-1999 km arası 275
2000-2999 km arası 360
3000-3999 km arası 530
4000-7999 km arası 820
8000 km ve üzeri 1500

 
Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personel için belirlenen toplam hibenin %80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel, katılımcı raporunu (çevrimiçi anket şeklinde) teslim ettikten sonra yapılır.
 
Yükseköğretim Kurumu, Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinin ders verdiği süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dâhilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.
 
Mevcut bütçe kapsamında hibe desteği ile katılımcı adayı olarak seçilemeyen personel, istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapmak ve diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulmak şarttır. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.
 
2020 Sözleşme Dönemi için, Üniversitemize bu hareketlilik kaleminde Ulusal Ajans tarafından tahsis edilmiş ve Hibe Sözleşmesi ile belirlenmiş fon miktarı göz önünde bulundurulduğunda desteklenmesi mümkün olan azami 10 asıl ve 5 yedek aday belirlenecektir.
 
Başvuru alınan her ayrı bölüm için, azami 1 kişilik kontenjan sınırlaması uygulanacaktır; ancak belli bölümlerden fazla başvuru olması ya da hiç başvuru olmaması gibi durumlarda kontenjan kaydırması yapılabilir. Üniversitemizin sahip olduğu mevcut kurumlararası anlaşmaların detaylı listesine buradan ulaşılabilir.    
 
Hareketlilik faaliyetinin tarihleri, hibeye tabi süre en fazla 5 gün olmak şartıyla, seçilen akademik personelin kendisi tarafından belirlenecektir.    
 
2020 Sözleşme Dönemi için Erasmus+ Programı Ders Verme Hareketliliği faaliyeti başvuruları 14 Ocak 2021 – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak olup, başvuru yapmak isteyen akademik personelin en geç 15 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, aşağıdaki linkte bulunan Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formunu doldurarak, önce e-posta yoluyla, ardından imzaları tamamlanmış olarak ve ekleri ile birlikte elden Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra teslim edilen hiçbir başvuru ya da başvuruya ilişkin ek evrak kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Rektörlük onayı ile oluşturulan “Erasmus+ Personel Seçim Komisyonu” tarafından, yukarıda bahsi geçen ölçütleri içerecek şekilde hazırlanmış olan Aday Puanlama Cetveli esas alınarak, yapılacak puanlama ve değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday öğretim elemanları belirlenecek ve sonuçlar web sitemizde ilan edilecektir.
 
Seçilmiş öğretim elemanı, daha sonra kendilerine bildirilecek süre içinde ortak kurum ile bağlantı kurmak, davet mektubu almak, hareketlilik anlaşmasını hazırlamak ve takip eden süreçleri yürütmekle sorumludur.
 
Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu için tıklayınız.
Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Listesi için tıklayınız.
Aday Puanlama Cetveli için tıklayınız.
 
İLETİŞİM
Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü/Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Merkez Yerleşke, Kötekli Mahallesi, Menteşe, Muğla
Tel: 0252 211 1960  E-posta : intoffice@mu.edu.tr
 

Son Güncelleme Tarihi : 21.01.2021 11:20:48 Okunma Sayısı : 3988

Son Duyurular