2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

2019-2020 AKADEMİK YILI (2019 Sözleşme Yılı)
ERASMUS+ PROGRAMI
ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
 
Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!
 
2019-2020 Akademik Yılı (2019 Sözleşme Yılı) dâhilinde Erasmus+ Programı / Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır. 
 
Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir.  Bu ana eylem altında bir alt faaliyet alanı olarak, yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve personeli hedef alan hareketlilik projeleri yoluyla, üniversite öğrencilerinin Avrupa’da hem eğitim alma, hem de staj dönemleri şeklinde gerçekleşebilecek hareketlilikleri desteklenmektedir.  
 
Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti, Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
 
Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 
Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak, staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.
 
Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Öğrenimi devam eden her sınıftan öğrencinin yanı sıra son sınıf öğrencileri de mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun, öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Başvuru tarihinde mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.
 
Yurt dışındaki staj faaliyetleri her koşulda 30 Eylül 2020 tarihinden önce tamamlanacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

2019-2020 akademik yılı (2019 sözleşme yılı) için staj hareketliliğinden yararlanmak üzere Üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilirler.  Üniversitemizin aynı zamanda personeli olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri de öğrenci statüleri dolayısıyla başvuru yapabilirler.
 
Staj Hareketliliği başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için ön şart; öğrencinin kendi girişim ve bağlantıları yoluyla bulduğu bir işletmeden/kuruluştan/yükseköğrenim kurumundan yapmayı planladığı staj faaliyetine dair edindiği bir davet mektubu/kabul mektubu/niyet mektubu sunmasıdır. Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Davet/kabul/niyet mektuplarınızın, başvuru yapacağınız faaliyete uygun olarak gönderilmesi için size ve daveti gönderecek kuruma rehber olması amacıyla oluşturmuş olduğumuz formatı buradan indirebilirsiniz.
 
Dileyen öğrencilerimiz, staj/iş yerleştirmesi olanaklarını/önerilerini bir araya toplayan web portallarını ziyaret ederek çok sayıda öneri/pozisyon arasından kendilerine uygun bir staj yeri araştırıp başvuru yapabilirler. Belli başlı web portallarının adreslerine bu dosyadan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Erasmus+ Programı kapsamında üniversitemizin anlaşmalı olduğu yükseköğretim kurumları arasından, öğrenim alanınızla ilgili anlaşmamız bulunan kurumlar ile bağlantıya geçilerek, staj imkânı sunup sunamayacakları araştırılabilir. Üniversitemizin mevcut kurumlararası anlaşmalar listesine buradan ulaşılabilir.   
 
Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilmiş olan Öğrenci Staj Hareketliliği bütçesi dâhilinde, 2019-2020 akademik yılı için 29 asıl katılımcı adayının seçilmesi planlanmakta olup, katılımcı sayısı konusunda nihai karar Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafınca alınacaktır.  Faaliyet süresi en az 2 ay olmak zorundadır. Staj hareketliliğinden yararlanmak için yaz dönemi en uygun dönem olmakla birlikte akademik yıl içinde de gerçekleştirilebilir. Bölümlere göre kontenjan ayrımları, yararlanıcı bölüm/program/anabilim dalı çeşitliliğini sağlamak adına, gerekli görülmesi halinde, alınan başvurulara göre sonradan yapılacaktır.
 
Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Ön Başvuru Formunu doldurup istenen ek belgelerle birlikte, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesindeki Erasmus+ Ofisine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Staj Hareketliliği için başvurular 20 Kasım 2019 Çarşamba günü başlayacak ve 22 Ocak 2020 Çarşamba günü Saat 17:00’da sona erecektir. Belirtilen son başvuru tarihi ve saati, ıslak imzaları ile birlikte tamamlanmış başvuru formu ve tüm eklerinin elden teslimi için son tarih ve saat olup sonrasında hiçbir başvuru evrakı kabul edilmeyecektir.

Seçilecek katılımcı adayı öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve başvuru sahiplerinin yabancı dil puanı aşağıdaki seçeneklerden biri yoluyla belirlenecektir.

- Başvuru yapan öğrenciler Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılabilir. Söz konusu yabancı dil sınavı, Avrupa Dil Portfolyosuna (ELP) göre B1 seviyesinde, 7 Şubat 2020 Cuma günü saat 10.00’da, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, kendi binalarında yapılacaktır.
- Başvuru yapan öğrenciler, ÖSYM ya da YÖK tarafından yapılmış merkezi yabancı dil sınavlarından (YDS, e-YDS, YÖKDİL vb.) son iki yıl (2018 ve 2019 yılları) içinde aldıkları puanları da ibraz edebilirler. Bu durumda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girme kararı, öğrenciye ait olacaktır. Bu sınavlardan 100 üzerinden alınan puanlar herhangi bir çevirime tabi tutulmaksızın dikkate alınacaktır. Öğrencinin ÖSYM veya YÖK tarafından yapılan yabancı dil sınavı puan belgesini ibraz etmesine rağmen, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava girme hakkı saklı olup, bu durumda daha yüksek olan Yabancı Dil Puanı değerlendirmeye alınacaktır.
 - Başvuru yapan öğrenciler arasından, 2019-2020 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için başvuru yapmış ve 1 Nisan 2019 tarihinde yapılmış olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girmiş olanlar var ise, bu sınavdan alınmış yabancı dil puanını, aynı proje dönemi içinde olması sebebiyle, kullanabilirler.
 
Yukarıda belirtilenler dışında bir yabancı dil puanı kabul edilmeyecek olup Yabancı Dil Puanı bulunmayan adayların değerlendirmeye alınması da mümkün değildir.

Seçilecek olan asıl ve yedek katılımcı adayı öğrenciler daha sonra Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus+ Ofisi rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir.

Öğrenciler yurt dışında geçirdikleri staj dönemindeki seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı olarak AB hibesi alacaktır. Öğrenci staj hareketliliği için öngörülen aylık destek hibeleri aşağıdaki şekildedir: 
 
Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte misafir olunan program ülkeleri Aylık öğrenci staj hibesi
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 600 €
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 400 €
 
Katılımcı öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre verilmesi öngörülen toplam ödenek miktarının ilk taksiti öğrenciler yurtdışına çıkmadan ve vizelerini aldıktan sonra hesaplarına yatırılır. Kalan ödeme, stajlarını tamamlayıp geri döndüklerinde ve Nihai Rapor ile Staj Sertifikasını teslim etmesi sonrası, sertifikasında belirtilen staj başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan katılımcı öğrenciye fazla hibe verilebilmesi için yükseköğretim kurumu tarafından Ulusal Ajans’tan ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve ilave hibe talep edilir.
 
Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir. Staj Hareketliliği faaliyeti için, gidilecek ülkeye göre değişebilen amacına uygun vize alınması önem arz etmektedir.
 
Öğrenci başvuru ve seçimlerinde aşağıdaki şartlar dikkate alınacaktır:

- Programa her öğrenim seviyesinden bütün kayıtlı öğrenciler başvurabilir.
- Yeni mezun olanlar da staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Ancak bu öğrenciler, mezun olmadan önce başvuru yaparak seçilmiş olmalı ve yurtdışındaki staj faaliyetini mezun olmalarını takiben, en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar yapıp tamamlamalıdır.
- Daha önce öğrenim hareketliliğinden ya da staj hareketliliğinden faydalanmış olan öğrenciler de başvuru yapabilir. Ancak aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hareketlilikten yararlanabilir. Yani, daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı ya da Erasmus+ Programı çerçevesinde öğrenim ya da staj hareketliliği katılımcısı olmuş ve halen aynı öğrenim kademesinde bulunan başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun staj hareketliliği yapamayacaktır.
- Başvuru şartı olarak, başvuru tarihinde öğrencinin genel not ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20/4,00 ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,50/4,00 olması gerekmektedir.
- Katılımcı adayı öğrencilerin asgari bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerektiğinden, baraj uygulaması söz konusudur ve başvuru sahibi öğrencinin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için yabancı dil puanının asgari 55 olması gerekmektedir. 
- Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı ya da Erasmus+ Programı kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerin toplam başarı puanı hesaplanırken, daha önce gerçekleştirilmiş her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.
- Özel ihtiyaç sahibi ya da engelli başvuru sahiplerinin, ayrıca, şehit ve gazi çocuklarının, durumlarının belgelenmesi kaydıyla puan avantajları söz konusudur.
- Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiş değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar uygulanacak ve buna göre bir Erasmus Başarı Puanı oluşturulacaktır.
   
Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına (belgelenmesi kaydıyla) +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) * -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Daha önce seçilerek hak kazanılmış bir faaliyetten feragat etmiş olma ** -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
 
 * Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, bir önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci öğrenim/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler (Mevlana, TÜBİTAK vb.) için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
** Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat tanınan feragat süresi içinde feragat etmediği halde, daha sonra mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.


- Katılımcı, staj hareketliliği faaliyeti öncesinde yeterli sigorta güvencesine sahip olmak zorundadır. (Sağlık sigortası, mesuliyet sigortası, kaza sigortası)
- İsteyen öğrenciler hibeden feragat ederek hibesiz (sıfır hibeli) katılımcı ya da kısmi hibeli yararlanıcı olabilir.
- Hibeli katılımcı kontenjanına dahil olamayan ancak seçilme şartlarını sağlayan öğrenciler, diledikleri halde, programdan hibesiz olarak yararlanabilirler.
- Başvurular, Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından ele alınacak ve sonuçlandırılacaktır. Seçim sonuçları, Komisyon kararını takiben, üniversitemizin web sitesinde yayımlanacaktır.


ÖN BAŞVURU FORMU
Erasmus+ Staj Hareketliliği Davet Mektubu Formatı
Staj Yeri Arama Web Portalları Dosyası
Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Listesi
 
 
İLETİŞİM
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Erasmus+ Ofisi
Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat
Merkez Yerleşke
Kötekli Mahallesi, Menteşe, MUĞLA
E-posta : intoffice@mu.edu.tr
 

Son Güncelleme Tarihi : 20.03.2020 11:55:33 Okunma Sayısı : 20280

Son Duyurular