2018-2019 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

2018-2019 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ PROGRAMI

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

 

2018-2019 akademik yılında Erasmus+ Programı / Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen akademik/idari personelden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. 

Bu ana eylem altında; Personel Eğitim Alma Hareketliliği Türkiye’de Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin (akademik ya da idari), program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları, dil kursları, bilimsel araştırma odaklı faaliyetler ise bu kapsamda desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Faydalanıcı personelin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan personel arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Belli bir kişi veya kategorideki personeli tamamen dışlayıcı veya sadece belli bir kişi veya kategorideki personelin seçilmesini sağlayacak kriterler belirlenemez.

Bu faaliyet alanı için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, idari personelin önceliklendirilmesi (zorunlu), daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış personele yani ilk kez katılıma öncelik verilmesi (zorunlu) ve gazi personel ile şehit/gazi eş ve çocuklarına öncelik verilmesi (zorunlu) yanında daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerin önceliklendirilmesi söz konusudur.

Seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin yabancı dil yeterliliğinin göz önünde bulundurulması zorunludur ve puanlamaya yansıtılacaktır. Başvuruda beyan edilen yabancı dil puanını destekleyen sınav sonuç belgesi ya da sertifikanın 10 yıldan eski olmaması gereklidir. Ayrıca, yabancı dil puanının 100 tam puan üzerinden en az 50 olması yeter şart olarak uygulanacaktır.

Kadrosu gereği ders verme hareketliliğinde yararlanamıyor olmak ve yabancı dilde iletişimin gerekli olduğu bir eğitim ya da çalışma ortamında daha önce bulunmuş olmak da ek puanlama avantajı sağlayacaktır. Öte yandan, daha önce Erasmus+ Programı kapsamında yararlanıcı olarak seçildiği halde mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş adaylar için puan kesintisi yapılacaktır.

Personelin unvanı puanlamada hiçbir şekilde etkili değildir.   

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak üzere seçilen aday personel “Personel Eğitim Alma Hareketlilik Anlaşması - Staff Mobility Agreement for Training” hazırlamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanır. Ayrıca, faaliyetten faydalanmaya hak kazanan personel ile kendi yükseköğretim kurumu arasında bir “Personel Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Sözleşmesi” imzalanacaktır. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, hareketlilik anlaşmasına istinaden eğitim alma faaliyetinin tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden bir “Katılım Sertifikası – Certificate of Attendance” temin eder. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, faaliyetin tamamlanmasını takiben Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış “Mobility Tool+” vasıtasıyla yararlanıcı raporu yerine geçen bir çevrimiçi anket doldurmakla yükümlüdür.  Bahsi geçen belgeler, yararlanıcılar için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından temin edilecektir. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler de (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi gibi) ihtiyaç duyulduğunda personelin dosyasında bulunmak üzere istenebilecektir. 

2018-2019 akademik yılı içinde gerçekleşecek tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Genel kural olarak eğitim alma hareketliliği faaliyetinin seyahat günleri hariç en az 2 iş günü sürmesi zorunludur. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Yararlanıcı olmaya hak kazanan personel yurt dışında geçirdiği döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine katkı olarak AB hibesi alır. Hareketlilikten faydalanan personelin alacağı hibenin hesaplanması personelin kendi kurumu tarafından, Komisyonun yayımladığı Program Rehberinde ifade edilen ilkeler uyarınca belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanacak olan personele verilecek olan günlük harcırah miktarları aşağıda ülke gruplarına göre belirtilmiştir:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153 Avro

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136 Avro

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

119 Avro

Faaliyetten faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı, AB Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı/Distance Calculator” kullanılarak belirlenir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile gönderen kuruluşun bulunduğu yerden, faaliyetin gerçekleşeceği yere kadar iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır.

 

Seyahat Mesafesi (Elde edilen km değeri)

Seyahat Destek Hibesi Miktarı

10-99 km arası

20 Avro

100-499 km arası

180 Avro

500-1999 km arası

275 Avro

2000-2999 km arası

360 Avro

3000-3999 km arası

530 Avro

4000-7999 km arası

820 Avro

8000 km ve üzeri

1500 Avro

Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personel için belirlenen toplam hibenin %80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel, yararlanıcı raporunu (çevrimiçi anket şeklinde) teslim ettikten sonra yapılır.

Yükseköğretim Kurumu, Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanan personelinin eğitim aldığı süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getirmez. Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.

Mevcut bütçe kapsamında hibe desteği ile yararlanıcı olamayan personel, istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

2018 Proje Yılı için Üniversitemize bu hareketlilik kaleminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından tahsis edilmiş ve hibe sözleşmesi ile sabit fon miktarı göz önünde bulundurulduğunda desteklenmesi mümkün olan azami 6 asıl ve 6 yedek aday belirlenecektir.

Başvuru alınan her ayrı bölüm/birim için, azami 1 kişilik kontenjan sınırlaması uygulanacaktır; ancak belli bölümlerden/birimlerden fazla başvuru olması ya da hiç başvuru olmaması gibi durumlarda kontenjan kaydırması yapılabilir. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek yerin bir yükseköğretim kurumu olması halinde, bu kurumla kurumlararası anlaşma olması şartı aranmaz. Ancak yine de var olan anlaşmalarımızdan yararlanmak istenirse, Üniversitemizin sahip olduğu mevcut kurumlararası anlaşmaların detaylı listesine buradan ulaşılabilir.    

Başvuru yapmak isteyen akademik ya da idari personel, eğitim almayı planladığı kurum/kuruluş/organizasyon/işletme ile bağlantı kurmuş ve Erasmus+ Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Erasmus+ Staff Training Mobility) kapsamında bir ön kabul/davet mektubu almış olmalıdır. Bu belge, başvuru esnasında ibraz edilmelidir.

Hareketlilik faaliyeti boyunca yurtdışında geçirilecek süre, seyahat günleri hariç en fazla 5 gün olmak şartıyla, mevcut bütçe kısıtları ve gidilecek ülke göz önünde bulundurularak belirlenebilecektir.  

2018-2019 akademik yılında Erasmus+ Programı Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personelimizin, en geç 12 Kasım 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıdaki linkte bulunan PDF formatında hazırlanmış Ön Başvuru Formunu doldurarak, önce e-posta yoluyla, ardından imzaları tamamlanmış olarak ve ekleri ile birlikte elden Erasmus+ Ofisi’ne teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra teslim edilen hiçbir başvuru ya da başvuruya ilişkin ek evrak kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Rektörlük onayı ile oluşturulan “Erasmus+ Personel Seçim Komisyonu” tarafından, yukarıda bahsi geçen ölçütleri içerecek şekilde hazırlanmış olan Aday Puanlama Cetveli esas alınarak, yapılacak puanlama ve değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday personel belirlenecek ve sonuçlar web sitemizde ilan edilecektir.

Seçilmiş personel, ziyaret edeceği kurum ile tüm yazışmaları/işlemleri yürütmek ve belirlenecek bir süre içinde hareketlilik anlaşmasını hazırlamakla sorumludur.

 

Ön Başvuru Formu için tıklayınız.

Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Listesi için tıklayınız.

Aday Puanlama Cetveli için tıklayınız.

 

 

İLETİŞİM VE BİLGİ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Merkez Yerleşke, Kötekli Mahallesi, Menteşe, Muğla

Tel: 0252 211 1960  Faks: 0252 211 1051 E-posta : intoffice@mu.edu.tr

 

Son Güncelleme Tarihi : 19.10.2018 14:09:44 Okunma Sayısı : 5588

Son Duyurular