2018-2019 Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

2018-2019 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ PROGRAMI

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

 

2018-2019 akademik yılında Erasmus+ Programı / Personel Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen akademik personelden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. 

Bu ana eylem altındaki Personel Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching Assignments), Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Öğretmeye yönelik personel hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir.

Personel Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin resmi olarak Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş olan öğretim elemanı olması gerekmektedir. Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumunun da ECHE sahibi olması ve yükseköğretim kurumları arasında kurumlararası anlaşma olması zorunludur.  

Faydalanıcı personelin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan personel arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Belli bir kişi veya kategorideki personeli tamamen dışlayıcı veya sadece belli bir kişi veya kategorideki personelin seçilmesini sağlayacak kriterler belirlenemez.

Bu faaliyet alanı için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış personele yani ilk kez katılıma öncelik verilmesi (zorunlu), gazi personel ile şehit/gazi eş ve çocuklarına öncelik verilmesi (zorunlu) ve daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerin önceliklendirilmesi söz konusudur.

Seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin yabancı dil yeterliliğinin göz önünde bulundurulması zorunludur ve puanlamaya yansıtılacaktır. Başvuruda beyan edilen yabancı dil puanını destekleyen sınav sonuç belgesi ya da sertifikanın 10 yıldan eski olmaması gereklidir. Ayrıca, yabancı dil puanının 100 tam puan üzerinden en az 50 olması yeter şart olarak uygulanacaktır.

Bunun yanında, Erasmus faaliyetleri kapsamında bölüm/fakülte koordinatörlüğü yapmış, kurumlararası (ikili) anlaşma yapılmasına katkıda bulunmuş, yabancı dilde ders verme tecrübesi olan, gelen değişim öğrencilerine ders açmış/vermiş olan akademik personelin ek puanlama avantajları olması söz konusudur. Öte yandan, daha önce Erasmus+ Programı kapsamında yararlanıcı olarak seçildiği halde mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş adaylar için puan kesintisi yapılacaktır.

Personelin unvanı puanlamada hiçbir şekilde etkili değildir.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak üzere seçilen aday personel “Personel Ders Verme Hareketlilik Anlaşması - Staff Mobility Agreement for Teaching” hazırlamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanır. Ayrıca, faaliyetten faydalanmaya hak kazanan personel ile kendi yükseköğretim kurumu arasında “Personel Ders Verme Hareketliliği Hibe Sözleşmesi” imzalanır. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, hareketlilik anlaşmasına istinaden ders verme faaliyetinin tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden bir “Katılım Sertifikası – Certificate of Attendance” temin eder. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, faaliyetin tamamlanmasını takiben Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış “Mobility Tool+” vasıtasıyla yararlanıcı raporu yerine geçen bir çevrimiçi anket doldurmakla yükümlüdür. Bahsi geçen belgeler, yararlanıcılar için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından temin edilecektir. Misafir olunacak kurumdan alınan davet mektubu ve seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler de (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi gibi) ihtiyaç duyulduğunda personelin dosyasında bulunmak üzere istenecektir.   

2018-2019 akademik yılı içinde gerçekleşecek tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Genel kural olarak ders verme hareketliliği faaliyetinin seyahat günleri hariç en az 2 gün sürmesi ve toplam ders verme süresinin en az 8 saat olması zorunludur.

Yararlanıcı olmaya hak kazanan personel yurt dışında geçirdiği döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine katkı olarak AB hibesi alır. Hareketlilikten faydalanan personelin alacağı hibenin hesaplanması personelin kendi kurumu tarafından, Komisyonun yayımladığı Program Rehberinde ifade edilen ilkeler uyarınca belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanacak olan personele verilecek olan günlük harcırah miktarları aşağıda ülke gruplarına göre belirtilmiştir:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153 Avro

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136 Avro

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

119 Avro

Faaliyetten faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı, AB Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı/Distance Calculator” kullanılarak belirlenir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile gönderen kuruluşun bulunduğu yerden, faaliyetin gerçekleşeceği yere kadar iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır.

 

Seyahat Mesafesi (Elde edilen km değeri)

Seyahat Destek Hibesi Miktarı

10-99 km arası

20 Avro

100-499 km arası

180 Avro

500-1999 km arası

275 Avro

2000-2999 km arası

360 Avro

3000-3999 km arası

530 Avro

4000-7999 km arası

820 Avro

8000 km ve üzeri

1500 Avro

Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personel için belirlenen toplam hibenin %80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel, yararlanıcı raporunu (çevrimiçi anket şeklinde) teslim ettikten sonra yapılır.

Yükseköğretim Kurumu, Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden yararlanan personelinin ders verdiği süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Ders Verme Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.

Mevcut bütçe kapsamında hibe desteği ile yararlanıcı olamayan personel, istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapmak ve diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulmak şarttır. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

2018 Proje Yılı için Üniversitemize bu hareketlilik kaleminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından tahsis edilmiş ve hibe sözleşmesi ile belirli fon miktarı göz önünde bulundurulduğunda desteklenmesi mümkün olan azami 8 asıl ve 8 yedek aday belirlenecektir.

Başvuru alınan her ayrı bölüm için, azami 1 kişilik kontenjan sınırlaması uygulanacaktır; ancak belli bölümlerden fazla başvuru olması ya da hiç başvuru olmaması gibi durumlarda kontenjan kaydırması yapılabilir. Üniversitemizin sahip olduğu mevcut kurumlararası anlaşmaların detaylı listesine buradan ulaşabilirsiniz.   

Hareketlilik faaliyeti boyunca yurtdışında geçirilecek süre, seyahat günleri hariç en fazla 5 gün olmak şartıyla, mevcut bütçe kısıtları ve gidilecek ülke göz önünde bulundurularak belirlenebilecektir.  

2018-2019 akademik yılında Erasmus+ Programı Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen öğretim elemanlarımızın, en geç 12 Kasım 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıdaki linkte bulunan PDF formatında hazırlanmış Ön Başvuru Formunu doldurarak, önce e-posta yoluyla, ardından imzaları tamamlanmış olarak ve ekleri ile birlikte elden Erasmus+ Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra teslim edilen hiçbir başvuru ya da başvuruya ilişkin ek evrak kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Rektörlük onayı ile oluşturulan “Erasmus+ Personel Seçim Komisyonu” tarafından, yukarıda bahsi geçen ölçütleri içerecek şekilde hazırlanmış olan Aday Puanlama Cetveli esas alınarak, yapılacak puanlama ve değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday öğretim elemanları belirlenecek ve sonuçlar web sitemizde ilan edilecektir.

Seçilmiş öğretim elemanı, belirlenecek bir süre içinde ortak kurum ile bağlantılarını kurmak, davet mektubu almak ve hareketlilik anlaşmasını hazırlamak, takip eden tüm yazışmaları/işlemleri yürütmekle sorumludur.

 

Ön Başvuru Formu için tıklayınız.

Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Listesi için tıklayınız.

Aday Puanlama Cetveli için tıklayınız.

 

İLETİŞİM VE BİLGİ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Merkez Yerleşke, Kötekli Mahallesi, Menteşe, Muğla

Tel: 0252 211 1960  Faks: 0252 211 1051 E-posta : intoffice@mu.edu.tr

 

Son Güncelleme Tarihi : 30.10.2018 12:44:21 Okunma Sayısı : 5686

Son Duyurular