2017-2018 Erasmus+ Programı Uluslararası Kredi Hareketliliği Başvuruları-UZATILMIŞTIR

2017-2018 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ PROGRAMI

PROGRAM ÜLKELERİ İLE ORTAK ÜLKELER ARASINDA

ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ (ICM) BAŞVURULARI


Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!

2017-2018 eğitim öğretim yılında Erasmus+ Programı / Uluslararası Kredi Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

ERASMUS+ PROGRAMI – ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir.  Erasmus+ Programı, bu ana eylem altında, yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve personeli hedef alan hareketlilik projeleri yoluyla, program ülkeleri dışında kalan ve ortak ülkeler tabir ettiğimiz ülkelerle de işbirliği imkânları sunmaktadır.

2015 yılından bu yana gerçekleştirilmeye başlanan Erasmus+ Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Uluslararası Kredi Hareketliliği (International Credit Mobility – ICM) kapsamında, üniversite öğrenimine yeni başlamış olanlar hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye’de Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir üniversitede kayıtlı öğrencilere, bölgelere göre gruplandırılmış ortak ülkelerden birinde, anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda 3-12 ay arası bir dönem için değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir.    

Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, hareketlilik programında yer aldığı süre için aylık destek hibesi ve seyahat desteği almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin, özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) sayesinde, öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır.

Ortak Ülkelerle Uluslararası Kredi Hareketliliği, KA107 adıyla bilinen özel Erasmus+ projeleri yoluyla, sadece projede tanımlı ülkelerde ve bu ülkelerde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumlarında ve anlaşmalarla belirli öğrenim alanlarında yürütülmektedir. Uluslararası Kredi Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus+ Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dâhil olmaları gerekir.

Erasmus+ Programı kapsamında Ortak Ülkeler ile Hareketlilik projeleri, ülke grupları ve genel bütçeler hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir:http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/ortak-%C3%BClkeler-ile-hareketlilik-faaliyetleri

Üniversitemiz, yürütmekte olduğu KA107 - Ortak Ülkelerle Hareketlilik Projesi kapsamında, belirli ortak ülkelerdeki anlaşmalı üniversitelere göndermek üzere, belirli bölümlerden sınırlı sayıda öğrenci seçecek ve programdan yararlandıracaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

ICM programına lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde kayıtlı öğrenciler başvurabilir.

Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, hareketliliğin gerçekleşeceği 2017-2018 akademik yılında en az ikinci sınıf öğrencisi olması gerekmektedir. Yüksek lisans ve/veya doktora programlarında kayıtlı öğrenciler için bu şart aranmaz.

Başvuru yapabilmek için minimum genel not ortalaması şartı lisans öğrencileri için 2,20/4,00 ve lisansüstü öğrencileri için 2,50/4,00 olarak belirlenmiştir.

Hareketliliğe katılacak öğrencinin tam zamanlı öğrenci olması ve öğrenim göreceği dönem için bölüm müfredatının gerektirdiği tam kredi yüküne sahip olması gerekir.

Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliğinden ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler de ICM için başvuru yapabilir. Ancak bir öğrencinin üniversite öğreniminin her seviyesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) 12’şer aya kadar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim hareketliliklerinden yararlanma hakkı vardır ve ICM ile yurtdışında geçirilecek öğrenim süresi de Erasmus+ kapsamındaki 12 aya dâhil edilmektedir. Dolayısıyla, daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus+ öğrenim ve/veya staj hareketliliği faaliyetine katılmış olan öğrencilerin ICM faaliyetinden yararlanabilecekleri süre, gerçekleşmiş öğrenim ya da staj faaliyetlerinin süresi 12 aydan düşülerek hesaplanır.

Daha önce Erasmus+ öğrenim ve/veya staj faaliyetine katılmış olan öğrencilerin yerleştirme puanlarında, gerçekleştirilmiş her bir faaliyet için 10 puan kesinti yapılır.

Üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı öğrenim gören uluslararası öğrenciler de aynı koşullara tabi olarak başvuru yapabilir. Bir öğrencinin uyruğu bulunduğu ülkede yer alan bir üniversitede ICM kapsamında öğrenim görmesi mümkündür.

BAŞVURU SÜRECİ

Hareketlilik imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen aday öğrencilerin, bu ilanın en altındaki linkten ulaşabilecekleri ICM Giden Öğrenci Başvuru Formunu doldurmaları ve ardından çıktısı alınarak imzaları tamamlanmış ve fotoğraf iliştirilmiş olan formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gereklidir. Başvuru formuna, öğrencisi olunan fakültenin öğrenci işlerinden alınmış onaylı ve güncel transkript belgesi de eklenmelidir. Uluslararası Kredi Hareketliliği (ICM) için başvurular 10 Mayıs 2017 Saat 10.00 ’da başlayacak ve 5 Haziran 2017 Saat 12.00 itibariyle sona erecektir. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra teslim edilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

YABANCI DİL SINAVI

Hareketlilikten yararlanmak isteyen aday öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve bu düzey Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı ile belirlenecektir.

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce dilinde, Avrupa Dil Portfolyosuna (ELP) göre B1 seviyesinde, 6 Haziran 2017 Salı günü saat 10.00’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır.

Son iki yıl içinde herhangi bir hareketlilik başvurusu sebebiyle Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girmiş olan öğrenciler, bu sınav sonucunu da kullanabilirler.

Başvuru yapan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan YDS yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından yapılan YÖKDİL sınavından son iki yıl içinde aldıkları puanları da ibraz edebilirler. Bu durumda Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı’na girme kararı, öğrenciye ait olacaktır. Bu sınavlardan 100 üzerinden alınan puanlar herhangi bir çevirime tabi tutulmaksızın dikkate alınacaktır. Öğrencinin ÖSYM veya YÖK tarafından yapılan yabancı dil sınavı puan belgesini ibraz etmesine rağmen, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava girme hakkı saklı olup, bu durumda daha yüksek olan Yabancı Dil Puanı değerlendirmeye alınacaktır.

Yabancı Dil Sınav Puanı bulunmayan adayların değerlendirmeye alınması mümkün değildir.

Yerleştirmeler yapılırken, Yabancı Dil Puanı açısından baraj uygulaması söz konusudur.  Başvuru sahibi öğrencinin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için, misafir olunacak üniversiteye ve/veya başvuru sahibinin derece programına göre değişen yabancı dil yeterlilik koşulları dahilinde belirlenmiş baraj puanı aşması zorunludur. Yerleştirmeye esas asgari yabancı dil puanları, bu ilan metninin sonundaki ICM Kontenjan ve Asgari Şartlar Tablosunda belirtilmiştir.   

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

Başvurular değerlendirilirken esas olarak akademik başarı düzeyinin (Genel Not Ortalaması - GNO) yüzde %50 si ile yabancı dil sınavından (yeterli asgari düzeyi geçmiş olmak şartıyla) alınan ya da başvuru ile ibraz edilmiş uygun yabancı dil puanının %50 si dikkate alınır. Aşağıda ifade edilen hesaplama yöntemine göre artı ya da eksi puanlar da göz önünde bulundurularak, toplam 100 puan üzerinden Erasmus+ Başarı Puanı oluşturulur.         

Erasmus+ Başarı Puanı = (Genel Not Ortalaması) x %50 + (Yabancı Dil Sınav Puanı) x %50 

Daha önce yararlanma: -10 puan

Hak kazanıldığı halde gerçekleştirilmemiş faaliyet: - 10 puan

Özel önlem gerektiren kronik bir hastalık ya da engellilik durumu (belgelendirilmek koşulu ile): +10 puan

Şehit ya da gazi yakını olma  (belgelendirilmek koşulu ile): +10 puan

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, bir önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen Erasmus+ faaliyeti veya bu program dışındaki farklı hareketlilik faaliyetleri için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Ayrıca, aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat tanınan feragat süresi içinde feragat etmediği halde, daha sonra mücbir bir sebebe dayanmaksızın, Erasmus+ faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

Yerleştirme yapılırken misafir olunacak kurumun talep ettiği ve kurumlararası anlaşmalarda belirtilen yabancı dil seviyesine uyulması gerektiğinden sadece belli bir seviyeye sahip olan öğrenciler için yerleştirme yapılacaktır. Dolayısıyla yabancı dil puanında belirlenen asgari düzeyi (barajı) aşamayan öğrenciler sıralamaya tabi tutulmayacak ve yerleştirilmeyecektir.  

Erasmus+ Başarı Puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanan öğrenciler kendi fakülteleri/bölümleri içinde ve belirlenmiş ülke kontenjanları dâhilinde yerleştirilecektir.

Ortak ülkelerinden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmek üzere seçilmesi mümkün olmakla birlikte değerlendirme sürecinde bu öğrencilere düşük öncelik tanınacaktır.

Değişimlerin, hibe imkânlarına uygun olarak 1 yarıyıl (güz ya da bahar) için gerçekleşmesi öngörülmektedir.

ÜLKELER ve KONTENJANLAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak yürüttüğümüz Ortak Ülkelerle Hareketlilik Projesi kapsamında 4 farklı ülkede 4 farklı yükseköğretim kurumu ile belirli konu alanlarında yapılmış kurumlararası anlaşmalarımız kapsamında ve bu proje için Üniversitemize aktarılmış olan hibe miktarı göz önüne alındığında ortaya çıkan ICM Kontenjan ve Asgari Şartlar Tablosu ilan metninin sonunda yer almaktadır. Sadece bu tabloda belirtilen bölümlerden ve öğrenim seviyelerinden alınan başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

HİBELER

Erasmus+ ICM faaliyetinden yararlanacak öğrenciler yurtdışında geçirecekleri öğrenim süresine karşılık aylık 650 Euro bireysel destek hibesi ve ayrıca (Muğla ve gidilecek şehir arasındaki) mesafeye göre belirlenen seyahat desteği alırlar.   

Seyahat Desteği

Şehirler arası mesafe *

Destek miktarı (Euro)

Şehirler arası mesafe

Destek miktarı (Euro)

 

100-499 km

180

3000-3999 km

530

500-1999 km

275

4000-7999 km

820

2000-2999 km

360

8000 km ve üzeri

1100

Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre verilmesi öngörülen toplam hibe miktarının %80'i öğrenci yurtdışına çıkmadan ve vizesini aldıktan sonra, imzalayacağı hibe sözleşmesine uygun olarak hesabına yatırılır. Kalan ödeme, öğrenci eğitimini başarıyla tamamlayıp geri döndüğünde ve gerekli belgeleri teslim ettikten sonra, faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca değişim amacıyla yurtdışında bulundukları öğrenim süresi karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Seçilecek olan öğrenciler daha sonra bölüm/fakülte koordinatörlerinin, gerekirse akademik danışmanlarının ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir.

Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.

İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler ya da hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber, aynı şartlarda genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, sadece kendisine ödeme yapılmamasıdır ve hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Sınavlar, başvuru süreci ve değerlendirmeler ile ilgili, gerek duyulduğunda değişiklik yapma hakkı Erasmus+ KA107 Yürütme Komisyonu’nda saklıdır.


İLETİŞİM 

Erasmus+ Program Koordinatörlüğü

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat

Merkez Yerleşke

Kötekli Mahallesi, Menteşe, MUĞLA

E-posta : intoffice@mu.edu.tr

 

Erasmus+ ICM Giden Öğrenci Başvuru Formu

ICM Kontenjan ve Asgari Şartlar Tablosu 

Son Güncelleme Tarihi : 31.05.2017 10:01:24 Okunma Sayısı : 7858

Son Duyurular