2015-2016 Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

2015-2016 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ PROGRAMI

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

 

2015-2016 akademik yılında Erasmus+ Programı / Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen akademik/idari personelden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki yeni programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. 

Bu ana eylem altında; Personel Eğitim Alma Hareketliliği Türkiye’de Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin (akademik ya da idari), program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları, dil kursları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Faydalanıcı personelin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan personel arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Bu faaliyet alanı için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen ulusal öncelikler dikkate alındığında, daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış personele ve daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

Seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin yabancı dil yeterliliğinin göz önünde bulundurulması önemlidir ve puanlamaya yansıtılacaktır. Ayrıca, başvuruda beyan edilen yabancı dil puanının 100 tam puan üzerinden en az 50 olması yeter şart olarak uygulanacaktır.

Yabancı dilde iletişimin gerekli olduğu bir eğitim ya da çalışma ortamında daha önce bulunmuş olmak da ek puanlama avantajı sağlayacaktır.

Personelin unvanı puanlamada hiçbir şekilde etkili değildir.   

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak üzere seçilen aday personel “Personel Eğitim Alma Hareketlilik Anlaşması - Staff Mobility Agreement for Training” hazırlamakla yükümlü olacaktır. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanacaktır. Ayrıca, faaliyetten faydalanmaya hak kazanan personel ile kendi kurumu arasında bir “Personel Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Sözleşmesi” imzalanacaktır. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, hareketlilik anlaşmasına istinaden eğitim alma faaliyetinin tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden bir “Katılım Sertifikası – Certificate of Attendance” temin edecektir. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, faaliyetin tamamlanmasını takiben Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış “Hareketlilik Aracı/Mobility Tool+” vasıtasıyla yararlanıcı raporu yerine geçen bir çevrimiçi anket doldurmakla yükümlüdür.  Bahsi geçen belgeler, yararlanıcılar için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından temin edilecektir. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler de (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi gibi) personelin dosyasında bulunmak üzere istenebilecektir. 

2015-2016 akademik yılı içinde gerçekleşecek tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Eğitim alma hareketliliği faaliyetinin seyahat günleri hariç en az 2 iş günü sürmesi zorunludur. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Yararlanıcı olmaya hak kazanan personel yurt dışında geçirdiği döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine katkı olarak bir hibesi alır. Hareketlilikten faydalanan personelin alacağı hibenin hesaplanması personelin kendi kurumu tarafından, Komisyonun yayımladığı Program Rehberinde ifade edilen ilkeler uyarınca belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanacak olan personele verilecek olan günlük harcırah miktarları aşağıda ülke gruplarına göre belirtilmiştir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144 Avro

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya

126 Avro

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108 Avro

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90 Avro

Faaliyetten faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı, AB Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı/Distance Calculator” kullanılarak belirlenir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır.

Seyahat Mesafesi (km)

Katılımcı başına seyahat destek hibesi miktarı

100-499

180 Avro

500-1999

275 Avro

2000-2999

360 Avro

3000-3999

530 Avro

4000-7999

820 Avro

8000 ve daha fazla

1100 Avro

Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personel için belirlenen toplam hibenin %80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel, yararlanıcı raporunu (çevrimiçi anket şeklinde) teslim ettikten sonra yapılır.

Yükseköğretim Kurumu, Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanan personelinin eğitim aldığı süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getirmez. Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.

Mevcut bütçe kapsamında hibe desteği ile yararlanıcı olamayan personel, istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

2015 Proje Yılı için Üniversitemize bu hareketlilik kaleminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından tahsis edilmiş ve ilk hibe sözleşmesi ile sabit fon miktarı göz önünde bulundurulduğunda desteklenmesi mümkün olan azami 6 asıl ve 9 yedek aday belirlenecektir. [Ancak, 2015 Proje Yılı için teslim edilmiş olan Ara Rapor ile personel hareketliliği kaleminde kullanılmak üzere ek hibe talebinde bulunulmuştur ve talebimizin tamamen karşılanması durumunda yararlanıcı sayısı azami iki katına kadar artırılabilecektir. Dolayısıyla yedek aday sayısı yüksek tutulmuştur.]

Başvuru alınan her ayrı bölüm/birim için, azami 1 kişilik kontenjan sınırlaması uygulanacaktır; ancak belli bölümlerden/birimlerden fazla başvuru olması ya da hiç başvuru olmaması gibi durumlarda kontenjan kaydırması yapılabilir. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek yerin bir yükseköğretim kurumu olması halinde, bu kurumla kurumlararası anlaşma olması şartı aranmaz. Ancak yine de var olan anlaşmalarımızdan yararlanmak isterseniz, Üniversitemizin sahip olduğu mevcut kurumlararası anlaşmaların detaylı listesine buradan ulaşabilirsiniz.   

Başvuru yapmak isteyen akademik ya da idari personel, eğitim almayı planladığı kurum/kuruluş/organizasyon/işletme ile bağlantı kurmuş ve Erasmus+ Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Erasmus+ Staff Training Mobility) kapsamında bir ön kabul/davet mektubu almış olmalıdır. Bu belge, başvuru esnasında ibraz edilmelidir.

Hareketlilik faaliyeti boyunca yurtdışında geçirilecek süre, seyahat günleri hariç en az 2 – en fazla 5 gün olmak şartıyla, mevcut bütçe kısıtları ve gidilecek ülke göz önünde bulundurularak belirlenebilecektir.  

2015-2016 akademik yılında Erasmus+ Programı Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personelimizin, en geç 30 Aralık 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıdaki linkte bulunan PDF formatında hazırlanmış Ön Başvuru Formunu doldurarak, önce e-posta yoluyla, ardından imzaları tamamlanmış olarak ve ekleri ile birlikte elden Erasmus+ Ofisi’ne teslim etmesi gerekmektedir.

Rektörlük onayı ile oluşturulan “ Erasmus+ Hareketlilik Değerlendirme Komisyonu” tarafından, yukarıda bahsi geçen ölçütleri içerecek şekilde hazırlanmış olan Aday Puanlama Cetveli esas alınarak, yapılacak puanlama ve değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday personel belirlenecek ve sonuçlar web sitemizde ilan edilecektir.

Seçilmiş personel, ziyaret edeceği kurum ile tüm yazışmaları/işlemleri yürütmek ve belirli bir süre içinde hareketlilik anlaşmasını hazırlamakla sorumludur.

 

Ön Başvuru Formu için tıklayınız.

Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Listesi için tıklayınız.

Aday Puanlama Cetveli için tıklayınız.

İLETİŞİM ve BİLGİ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Merkez Yerleşke, Kötekli Mahallesi/Muğla

Tel: 0252 211 1960  Faks: 0252 211 1051 E-posta : intoffice@mu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi : 30.12.2015 15:08:38 Okunma Sayısı : 8971

Son Duyurular