2015-2016 Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları


 

2015-2016 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ PROGRAMI

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

 

2015-2016 akademik yılında Erasmus+ Programı / Personel Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen akademik personelden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki yeni programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. 

Bu ana eylem altında; Personel Ders Verme Hareketliliği Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Öğretmeye yönelik personel hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir.

Personel Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin resmi olarak Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş olan öğretim elemanı olması gerekmektedir. Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumunun da ECHE sahibi olması ve yükseköğretim kurumları arasında kurumlararası anlaşma olması gerekir.

Faydalanıcı personelin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan personel arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Bu faaliyet alanı için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen ulusal öncelikler dikkate alındığında, daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış personele ve daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

Seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin yabancı dil yeterliliğinin göz önünde bulundurulması önemlidir ve puanlamaya yansıtılacaktır. Ayrıca, başvuruda beyan edilen yabancı dil puanının 100 tam puan üzerinden en az 50 olması yeter şart olarak uygulanacaktır.

Bunun yanında, Erasmus faaliyetleri kapsamında bölüm/fakülte koordinatörlüğü yapmış, kurumlararası anlaşma yapılmasına katkıda bulunmuş, yabancı dilde ders verme tecrübesi olan, gelen değişim öğrencilerine ders açmış/vermiş olan akademik personelin ek puanlama avantajları olması söz konusudur.

Personelin unvanı puanlamada hiçbir şekilde etkili değildir.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak üzere seçilen aday personel “Personel Ders Verme Hareketlilik Anlaşması - Staff Mobility Agreement for Teaching” hazırlamakla yükümlü olacaktır. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanacaktır. Ayrıca, faaliyetten faydalanmaya hak kazanan personel ile kendi kurumu arasında “Personel Ders Verme Hareketliliği Hibe Sözleşmesi” imzalanacaktır. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, hareketlilik anlaşmasına istinaden ders verme faaliyetinin tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden bir “Katılım Sertifikası – Certificate of Attendance” temin edecektir.  Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, faaliyetin tamamlanmasını takiben Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış “Hareketlilik Aracı/Mobility Tool+” vasıtasıyla yararlanıcı raporu yerine geçen bir çevrimiçi anket doldurmakla yükümlüdür. Bahsi geçen belgeler, yararlanıcılar için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından temin edilecektir. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler de (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi gibi) personelin dosyasında bulunmak üzere istenebilecektir. 

2015-2016 akademik yılı içinde gerçekleşecek tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Ders verme hareketliliği faaliyetinin seyahat günleri hariç en az 2 gün sürmesi ve toplam ders verme süresinin en az 8 saat olması zorunludur.

Yararlanıcı olmaya hak kazanan personel yurt dışında geçirdiği döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine katkı olarak AB hibesi alır. Hareketlilikten faydalanan personelin alacağı hibenin hesaplanması personelin kendi kurumu tarafından, Komisyonun yayımladığı Program Rehberinde ifade edilen ilkeler uyarınca belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanacak olan personele verilecek olan günlük harcırah miktarları aşağıda ülke gruplarına göre belirtilmiştir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144 Avro

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya

126 Avro

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108 Avro

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90 Avro

Faaliyetten faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı, AB Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı/Distance Calculator” kullanılarak belirlenir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır.

Seyahat Mesafesi (km)

Katılımcı başına seyahat destek hibesi miktarı

100-499

180 Avro

500-1999

275 Avro

2000-2999

360 Avro

3000-3999

530 Avro

4000-7999

820 Avro

8000 ve daha fazla

1100 Avro

Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personel için belirlenen toplam hibenin %80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel, yararlanıcı raporunu (çevrimiçi anket şeklinde) teslim ettikten sonra yapılır.

Yükseköğretim Kurumu, Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden yararlanan personelinin ders verdiği süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Ders Verme Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.

Mevcut bütçe kapsamında hibe desteği ile yararlanıcı olamayan personel, istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

2015 Proje Yılı için Üniversitemize bu hareketlilik kaleminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından tahsis edilmiş ve ilk hibe sözleşmesi ile sabit fon miktarı göz önünde bulundurulduğunda desteklenmesi mümkün olan azami 9 asıl ve 12 yedek aday belirlenecektir. [Ancak, 2015 Proje Yılı için teslim edilmiş olan Ara Rapor ile personel hareketliliği kaleminde kullanılmak üzere ek hibe talebinde bulunulmuştur ve talebimizin tamamen karşılanması durumunda yararlanıcı sayısı azami iki katına kadar arttırılabilecektir. Dolayısıyla yedek aday sayısı yüksek tutulmuştur.]

Başvuru alınan her ayrı bölüm için, azami 1 kişilik kontenjan sınırlaması uygulanacaktır; ancak belli bölümlerden fazla başvuru olması ya da hiç başvuru olmaması gibi durumlarda kontenjan kaydırması yapılabilir. Üniversitemizin sahip olduğu mevcut kurumlararası anlaşmaların detaylı listesine buradan ulaşabilirsiniz.   

Hareketlilik faaliyeti boyunca yurtdışında geçirilecek süre, seyahat günleri hariç en az 2 – en fazla 5 gün olmak şartıyla, mevcut bütçe kısıtları ve gidilecek ülke göz önünde bulundurularak belirlenebilecektir.  

2015-2016 akademik yılında Erasmus+ Programı Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen öğretim elemanlarımızın, en geç 30 Aralık 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıdaki linkte bulunan PDF formatında hazırlanmış Ön Başvuru Formunu doldurarak, önce e-posta yoluyla, ardından imzaları tamamlanmış olarak ve ekleri ile birlikte elden Erasmus+ Ofisi’ne teslim etmesi gerekmektedir.

Rektörlük onayı ile oluşturulan “ Erasmus+ Hareketlilik Değerlendirme Komisyonu” tarafından, yukarıda bahsi geçen ölçütleri içerecek şekilde hazırlanmış olan Aday Puanlama Cetveli esas alınarak, yapılacak puanlama ve değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday öğretim elemanları belirlenecek ve sonuçlar web sitemizde ilan edilecektir.

İlk adımda “personel hareketlilik talebi/aday bildirimi” Koordinatörlük tarafından ortak üniversiteye iletildikten sonra, seçilmiş öğretim elemanı, belirlenecek belirli bir süre içinde (1 ayı geçmemek üzere) ortak kurum ile bağlantılarını kurmak ve hareketlilik anlaşmasını hazırlamak, takip eden tüm yazışmaları/işlemleri yürütmekle sorumludur.

Ön Başvuru Formu için tıklayınız.

Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Listesi için tıklayınız.

Aday Puanlama Cetveli için tıklayınız.

İLETİŞİM ve BİLGİ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Merkez Yerleşke, Kötekli Mahallesi/Muğla

Tel: 0252 211 1960  Faks: 0252 211 1051 E-posta : intoffice@mu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi : 16.12.2015 14:00:14 Okunma Sayısı : 8226

Son Duyurular