2014-2015 Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

2014-2015 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ PROGRAMI

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Programı / Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen akademik personelden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki yeni programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. 

Bu ana eylem altında; Personel Eğitim Alma Hareketliliği Türkiye’de Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Faydalanıcı personelin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan personel arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Bu faaliyet alanı için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen ulusal öncelikler dikkate alındığında, daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış personele ve daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

Seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin yabancı dil yeterliliğinin göz önünde bulundurulması önemlidir ve puanlamaya yansıtılacaktır.

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personel bir “Erasmus+ Staff  Mobility for Training /Mobility Agreement” hazırlamakla yükümlü olacaktır. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanacaktır. Ayrıca, faaliyetten faydalanmaya hak kazanan personel ile kendi kurumu arasında bir “Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Sözleşmesi” imzalanacaktır. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, hareketlilik anlaşmasına istinaden eğitim alma faaliyetinin tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden bir “Katılım Sertifikası” temin edecektir. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, faaliyetin tamamlanmasını takiben Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış “Hareketlilik Aracı/Mobility Tool” kullanılarak çevrimiçi anket doldurmakla yükümlü olacaktır. Bahsi geçen belgeler yararlanıcılar için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından temin edilecektir. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi) de personelin dosyasında bulunmak üzere istenecektir. 

2014-2015 akademik yılı içinde gerçekleşecek tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Eğitim alma hareketliliği faaliyetinin seyahat günleri hariç en az 2 iş günü sürmesi zorunludur.

Yararlanıcı olmaya hak kazanan personel yurt dışında geçirdiği döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı olarak bir AB hibesi alacaktır. Hareketlilikten faydalanan personelin alacağı hibenin hesaplanması personelin kendi kurumu tarafından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

Erasmus+ kapsamında Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak olan personele verilecek olan günlük harcırah miktarları aşağıda ülke gruplarına göre belirtilmiştir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144 €

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre

126 €

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108 €

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90 €

Seyahat desteği; katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkıdır. Kişi başına seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanacaktır.

Seyahat Mesafesi (km)

Katılımcı başına seyahat destek hibesi miktarı

100-499

180 €

500-1999

275 €

2000-2999

360 €

3000-3999

530 €

4000-7999

820 €

8000 ve daha fazla

1100 €

Erasmus+ kapsamında Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanan/faydalanacak personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personelin belirlenen toplam hibesinin %80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel çevrimiçi anketi teslim ettikten sonra yapılır.

Yükseköğretim Kurumu, Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanan personelinin eğitim aldığı süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz. İsteyen personel maddi destekten feragat ederek faaliyetten faydalanabilir.

Üniversitemize bu hareketlilik kaleminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından tahsis edilmiş hibe miktarı göz önünde bulundurularak,  2014-2015 akademik yılı için azami 6 asıl ve 3 yedek aday belirlenecektir. Başvurular tüm idari/akademik personele açıktır.

Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yer bir yükseköğretim kurumu ise bu kurumla kurumlararası anlaşmamız olması şartı aranmaz. Ancak yine de var olan anlaşmalarımızdan yararlanabilirsiniz. Listeyi görmek için tıklayınız. 

Başvuru yapmak isteyen akademik ya da idari personel, eğitim almayı planladığı kuruluş ile bağlantı kurmuş ve Erasmus+ Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Erasmus+ Staff Training Mobility) kapsamında bir ön kabul/davet mektubu almış olmalıdır.

Hareketlilik faaliyeti boyunca yurtdışında geçirilecek süre, seyahat günleri hariç en fazla 5 gün olmak şartıyla, mevcut bütçe kısıtları ve gidilecek ülke göz önünde bulundurularak belirlenebilecektir.  

2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Programı Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen öğretim elemanlarımızın en geç 30 Ocak 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki linkte bulunan Ön Başvuru Formunu doldurarak Koordinatörlüğe teslim etmesi gerekmektedir.

Rektörlük tarafından oluşturulacak bir “Değerlendirme Komisyonu” tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday personel belirlenecek ve sonuçlar web sayfasında ilan edilecektir.

ÖN BAŞVURU FORMU için tıklayınız

 

İLETİŞİM ve BİLGİ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi

Kötekli Mahallesi/Muğla

Tel: 0252 211 1960

Faks: 0252 211 1051

E-posta : intoffice@mu.edu.tr

Web: www.erasmus.mu.edu.tr

 

İLAN TARİHİ: 7 Ocak 2015 Çarşamba

Son Güncelleme Tarihi : 16.01.2015 11:47:06 Okunma Sayısı : 6871

Son Duyurular