2014-2015 Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

 

 

 

 

 

2014-2015 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ PROGRAMI

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Programı / Personel Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen akademik personelden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki yeni programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. 

Bu ana eylem altında; Personel Ders Verme Hareketliliği Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Öğretmeye yönelik personel hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir.

Personel Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin resmi olarak Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş olan öğretim elemanı olması gerekmektedir. Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumunun da ECHE sahibi olması ve yükseköğretim kurumları arasında kurumlararası anlaşma olması gerekir.

Faydalanıcı personelin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan personel arasından, yükseköğretim kurumunca yapılır ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Bu faaliyet alanı için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen ulusal öncelikler dikkate alındığında; daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış personele, daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere ve daha önce hareket faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

Seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin yabancı dil yeterliliğinin göz önünde bulundurulması önemlidir ve puanlamaya yansıtılacaktır.

Bunun yanında, Erasmus faaliyetleri kapsamında bölüm/fakülte koordinatörlüğü yapmış ve/veya kurumlararası anlaşma yapılmasına katkıda bulunmuş olan personelin ek bir avantajı olması söz konusudur.

Erasmus Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personel bir “Erasmus+ Staff  Mobility for Teaching/Mobility Agreement” hazırlamakla yükümlü olacaktır. Bu belge, personelin kendisi, kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanacaktır. Ayrıca, faaliyetten faydalanmaya hak kazanan personel ile kendi kurumu arasında bir “Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Hibe Sözleşmesi” imzalanacaktır. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, hareketlilik anlaşmasına istinaden ders verme faaliyetinin tamamlandığını belirten ve karşı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden bir “Katılım Sertifikası” temin edecektir.  Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personel, faaliyetin tamamlanmasını takiben Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış “Hareketlilik Aracı/Mobility Tool” kullanılarak çevrimiçi anket doldurmakla yükümlü olacaktır. Bahsi geçen belgeler yararlanıcılar için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından temin edilecektir. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi) de personelin dosyasında bulunma üzere istenecektir. 

2014-2015 akademik yılı içinde gerçekleşecek tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Ders verme hareketliliği faaliyetinin seyahat günleri hariç en az 2 gün sürmesi ve toplam ders verme süresinin en az 8 saat olması zorunludur.

Yararlanıcı olmaya hak kazanan personel yurt dışında geçirdiği döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı olarak bir AB hibesi alacaktır. Hareketlilikten faydalanan personelin alacağı hibenin hesaplanması personelin kendi kurumu tarafından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

Erasmus+ kapsamında Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak olan personele verilecek olan günlük harcırah miktarları aşağıda ülke gruplarına göre belirtilmiştir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144 €

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre

126 €

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108 €

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90 €

Seyahat desteği; katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkıdır. Kişi başına seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanacaktır.

Seyahat Mesafesi (km)

Katılımcı başına seyahat destek hibesi miktarı

100-499

180 €

500-1999

275 €

2000-2999

360 €

3000-3999

530 €

4000-7999

820 €

8000 ve daha fazla

1100 €

Erasmus+ kapsamında Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanan/faydalanacak personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personelin belirlenen toplam hibesinin %80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel çevrimiçi anketi teslim ettikten sonra yapılır.

Yükseköğretim Kurumu, Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden yararlanan personelinin ders verdiği süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Ders Verme Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan ayrıca harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz. İsteyen personel maddi destekten feragat ederek faaliyetten faydalanabilir.

Üniversitemize bu hareketlilik kaleminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından tahsis edilmiş hibe miktarı göz önünde bulundurularak,  2014-2015 akademik yılı için azami 9 asıl ve 3 yedek aday belirlenecektir. Kurumlararası Anlaşması bulunan ve başvuru yapabilecek her bölüm için azami 1 kişilik kontenjan verilmiştir ancak belli bölümlerden fazla başvuru olması ya da hiç başvuru olmaması gibi durumlarda kontenjan kaydırması yapılabilir. Üniversitemizin sahip olduğu mevcut kurumlararası anlaşmaların detaylı tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.   

Hareketlilik faaliyeti boyunca yurtdışında geçirilecek süre, seyahat günleri hariç en fazla 5 gün olmak şartıyla, mevcut bütçe kısıtları ve gidilecek ülke göz önünde bulundurularak belirlenebilecektir.  

2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Programı Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen öğretim elemanlarımızın en geç 30 Ocak 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki linkte bulunan Ön Başvuru Formunu doldurarak Koordinatörlüğe teslim etmesi gerekmektedir.

Rektörlük tarafından oluşturulacak bir “Değerlendirme Komisyonu” tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday öğretim elemanları belirlenecek ve sonuçlar web sayfasında ilan edilecektir. Seçilmiş aday öğretim elemanları belirlenecek bir süre içinde (1 ayı geçmemek üzere) hareketlilik anlaşmalarını hazırlamak ve öğretim programlarını oluşturmakla yükümlü olacaktır.

İlk hareketlilik talebi Koordinatörlük tarafından ortak üniversiteye iletildikten sonra yararlanıcı olmaya hak kazanan öğretim üyesi, tüm işlemleri/yazışmaları yürütmekle sorumludur.

 

ÖN BAŞVURU FORMU için tıklayınız

 

İLETİŞİM ve BİLGİ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi

Kötekli Mahallesi/Muğla

Tel: 0252 211 1960

Faks: 0252 211 1051

E-posta : intoffice@mu.edu.tr

Web: www.erasmus.mu.edu.tr

 

İLAN TARİHİ: 7 Ocak 2015 Çarşamba

 

Son Güncelleme Tarihi : 16.01.2015 11:46:48 Okunma Sayısı : 5597

Son Duyurular